Dzień Otwartych Drzwi

Zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi 8 kwiet­nia 2017 r. W pro­gra­mie mię­dzy innymi:

  • lek­cje otwarte z róż­nych przedmiotów
  • do­świad­cze­nia w la­bo­ra­to­rium che­micz­nym, bio­lo­gicz­nym i fizycznym
  • Jarmark Matematyczny
  • Multilingwalna Czternastka
  • Szkolny Ośrodek Kariery — in­for­ma­cja na te­mat rekrutacji
  • tur­niej bry­dża sportowego
  • wolny wstęp do obiek­tów spor­to­wych (ba­sen, lo­do­wi­sko, sala bi­lar­dowa, sala gim­na­styczna) — obo­wią­zuje od­po­wiedni strój

Szczegółowy pro­gram — wkrótce! A już te­raz za­pra­szamy na wir­tu­alny spa­cer po szkole!

Zachęcamy do od­wie­dze­nia strony Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej na por­talu spo­łecz­no­ścio­wym Facebook.

Program Dnia Otwartych Drzwi 2017

Plik: PDF
Rozmiar: 133KB

 

 

Folder pro­mo­cyjny szkoły

Plik: PDF
Rozmiar: 12,3MB