Dzień Otwartych Drzwi

Jeśli chcesz po­znać kre­atyw­nych na­uczy­cieli w trak­cie dzia­ła­nia, obej­rzeć do­świad­cze­nia w la­bo­ra­to­rium che­micz­nym i fi­zycz­nym, wziąć udział w za­ję­ciach spor­to­wych na ba­se­nie, rol­ko­wi­sku, w si­łowni i w sali gim­na­stycz­nej, za­pra­szamy na Dzień Otwartych Drzwi w Czternastce — so­bota, 13 kwiet­nia 2019 r. w godz. 10:00 — 13:00.

dzien_otwarty

Program Dnia Otwartych Drzwi 2019

Plik: PDF
Rozmiar: 81KB

 

 

Zachęcamy do od­wie­dze­nia strony Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej na por­talu spo­łecz­no­ścio­wym Facebook.