Program stypendialny Fundacji BGŻ BNP Paribas

Program sty­pen­dialny Fundacji BGŻ BNP Paribas „Klasa”

Kończysz gim­na­zjum i chcesz tra­fić do do­brego li­ceum? Jesteś cie­kawy świata i chcesz się da­lej roz­wi­jać? Program „Klasa” Fundacji BGŻ BNP Paribas jest wła­śnie dla Ciebie. Wystarczy, że:

  • Twoja śred­nia ocen wy­nosi co naj­mniej 4,5;
  • Masz po­nad­prze­ciętną mo­ty­wa­cję i chęć po­ma­ga­nia innym;
  • Pochodzisz z miej­sco­wo­ści do 100 000 tys. mieszkańców;
  • Dochód w ro­dzi­nie nie prze­kra­cza 1200 zł brutto na osobę;
  • Poprosisz dy­rek­tora gim­na­zjum lub wy­cho­wawcę klasy w Twojej szkole o na­pi­sa­nie rekomendacji.

Co ofe­ruje program?

  • 3 – let­nie wspar­cie fi­nan­sowe w trak­cie na­uki w li­ceum.
    Każdy uczest­nik pro­gramu ma za­pew­niony po­byt w in­ter­na­cie oraz pełne wy­ży­wie­nie. Otrzymuje pod­ręcz­niki i co­mie­sięczne kie­szon­kowe. Bierze udział w wy­ciecz­kach szkol­nych, wyj­ściach kul­tu­ral­nych i za­ję­ciach do­dat­ko­wych. Stypendyści pro­gramu są pod stałą opieką wy­cho­wawcy i pedagogów.
  • Stypendium na I roku studiów.

Rekrutacja trwa do 20 kwiet­nia 2018!

Wypełnij for­mu­larz re­kru­ta­cyjny na stro­nie Fundacji: www.bgzbnpparibas.pl/fundacja

Informacje dla kan­dy­da­tów: https://www.bgzbnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa

Mapa