Program „Marzenie o Nauce” (MoN)

Marzenie o Nauce

15 lu­tego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC roz­pocz­nie re­kru­ta­cję do siód­mej edy­cji pro­gramu sty­pen­dial­nego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgło­sze­nio­wym I fazy re­kru­ta­cji jest wy­łącz­nie for­mu­larz on-line wy­słany przez Kandydata w ter­mi­nie od 15 lu­tego do 31 marca 2017 roku za po­śred­nic­twem strony www.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zo­staną ogło­szone 13 kwiet­nia 2017 roku. Osoby za­kwa­li­fi­ko­wane otrzy­mają in­for­ma­cję drogą ma­ilową. Wybranych kan­dy­da­tów od­wie­dzą oso­bi­ście w miej­scu za­miesz­ka­nia Koordynatorzy re­gio­nalni. Ostateczne wy­niki re­kru­ta­cji zo­staną opu­bli­ko­wane na stro­nie in­ter­ne­to­wej Fundacji 14 czerwca 2017 roku.

Program „Marzenie o Nauce” ad­re­so­wany jest do uczniów III klas gim­na­zjów, któ­rzy uzy­skali śred­nią ocen za I se­mestr III klasy co naj­mniej 4,5 i za­miesz­kują na stałe w miej­sco­wo­ści do 30 ty­sięcy miesz­kań­ców. Dochód na jedną osobę w go­spo­dar­stwie do­mo­wym kan­dy­data nie może prze­kra­czać 900 zł netto. Warunkiem otrzy­ma­nia sty­pen­dium jest przy­ję­cie do jed­nego z li­ceów współ­pra­cu­ją­cych z Fundacją (pełna li­sta pla­có­wek udo­stęp­niona jest na stro­nie www.efc.edu.pl).

W ra­mach sty­pen­dium Fundacja EFC po­krywa opłaty szkolne, koszty ubez­pie­cze­nia oraz za­kwa­te­ro­wa­nia i wy­ży­wie­nia w szkol­nej bur­sie, udo­stęp­nia pod­ręcz­niki, fi­nan­suje wy­cieczki kla­sowe i na­ukę ję­zyka an­giel­skiego, a pod­czas fe­rii i wa­ka­cji za­pew­nia swoim Stypendystom wy­jazdy na obozy nar­ciar­skie i windsurfingowe.

Wszystkim Kandydatom ży­czymy powodzenia!