Program stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza

Celem pro­gramu sty­pen­dial­nego im. Mariusza Łu­ka­sie­wi­cza jest wspar­cie w roz­woju edu­ka­cyj­nym uzdol­nio­nej mło­dzieży pra­gną­cej pod­jąć na­ukę w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

Stypendium im. Mariusza Łu­ka­sie­wi­cza w wy­so­ko­ści 400 zł mie­sięcz­nie udzie­lane jest trzy­dzie­stu uczniom na cały okres na­uki w li­ceum. Finansowany jest rów­nież w pełni udział Stypendystów w do­dat­ko­wych ofe­ro­wa­nych w szkole za­ję­ciach (ję­zyka an­giel­skiego, in­nych ję­zy­ków ob­cych oraz fa­kul­te­tach przy­go­to­wu­ją­cych do olim­piad i kon­kur­sów przed­mio­to­wych oraz eg­za­mi­nów ma­tu­ral­nych), a także, dla uczniów spoza Wrocławia – za­kwa­te­ro­wa­nie i wy­ży­wie­nie w przy­szkol­nym internacie.

Szczegóły do­ty­czące wa­run­ków uzy­ska­nia Stypendium można zna­leźć w po­niż­szym regulaminie.

Regulamin

Plik: PDF
Rozmiar: 251KB

 

Jeśli speł­niasz wy­ma­ga­nia sta­wiane Stypendystom, już dziś zgłoś się do pro­gramu, prze­sy­ła­jąc na ad­res sekretariat@lo14.wroc.pl wy­peł­niony elek­tro­nicz­nie kwe­stio­na­riusz osobowy.

Kwestionariusz oso­bowy

Plik: ODT
Rozmiar: 6KB