Rekrutacja do gimnazjum

Ustawa z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195)
ogło­szono dnia 21 grud­nia 2015 r., obo­wią­zuje od dnia 25 paź­dzier­nika 1991 r.
Rozdział 2a — Przyjmowanie do pu­blicz­nych przed­szkoli, pu­blicz­nych in­nych form wy­cho­wa­nia przed­szkol­nego, pu­blicz­nych szkół i pu­blicz­nych placówek

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 2 li­sto­pada 2015 r. w spra­wie w spra­wie spo­sobu prze­li­cza­nia na punkty po­szcze­gól­nych kry­te­riów uwzględ­nia­nych w po­stę­po­wa­niu re­kru­ta­cyj­nym, składu i szcze­gó­ło­wych za­dań ko­mi­sji re­kru­ta­cyj­nej, szcze­gó­ło­wego trybu i ter­mi­nów prze­pro­wa­dza­nia po­stę­po­wa­nia re­kru­ta­cyj­nego oraz po­stę­po­wa­nia uzupełniającego.

Zarządzenie Nr 2 /2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycz­nia 2016 roku. w spra­wie har­mo­no­gramu czyn­no­ści w po­stę­po­wa­niu re­kru­ta­cyj­nym oraz po­stę­po­wa­niu uzu­peł­nia­ją­cym do gim­na­zjum, szkoły po­nad­gim­na­zjal­nej i szkoły dla do­ro­słych na rok szkolny 2016/2017

Załącznik nr 1

Plik: PDF
Rozmiar: 61KB

 

Zarządzenie nr 5 /2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lu­tego 2016 roku w spra­wie wy­kazu za­wo­dów wie­dzy, ar­ty­stycz­nych i sportowych.

Zarządzenie nr 16/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 kwiet­nia 2016 r. zmie­nia­jące Zarządzenie nr 5/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lu­tego 2016 r.

Załącznik nr 1

Plik: PDF
Rozmiar: 742KB

 

Załącznik nr 2

Plik: PDF
Rozmiar: 1,25MB

 

Zasady re­kru­ta­cji do gimnazjów

Plik: PDF
Rozmiar: 190KB

 

Zasady Rekrutacji do G 49

Plik: PDF
Rozmiar: 52KB