Rekrutacja do liceum

Ustawa z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195)
ogło­szono dnia 21 grud­nia 2015 r., obo­wią­zuje od dnia 25 paź­dzier­nika 1991 r.
Rozdział 2a — Przyjmowanie do pu­blicz­nych przed­szkoli, pu­blicz­nych in­nych form wy­cho­wa­nia przed­szkol­nego, pu­blicz­nych szkół i pu­blicz­nych placówek

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 2 li­sto­pada 2015 r. w spra­wie w spra­wie spo­sobu prze­li­cza­nia na punkty po­szcze­gól­nych kry­te­riów uwzględ­nia­nych w po­stę­po­wa­niu re­kru­ta­cyj­nym, składu i szcze­gó­ło­wych za­dań ko­mi­sji re­kru­ta­cyj­nej, szcze­gó­ło­wego trybu i ter­mi­nów prze­pro­wa­dza­nia po­stę­po­wa­nia re­kru­ta­cyj­nego oraz po­stę­po­wa­nia uzupełniającego.

Zarządzenie Nr 2 /2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycz­nia 2016 roku. w spra­wie har­mo­no­gramu czyn­no­ści w po­stę­po­wa­niu re­kru­ta­cyj­nym oraz po­stę­po­wa­niu uzu­peł­nia­ją­cym do gim­na­zjum, szkoły po­nad­gim­na­zjal­nej i szkoły dla do­ro­słych na rok szkolny 2016/2017

Załącznik nr 2

Plik: PDF
Rozmiar: 67KB

 

Zarządzenie nr 5 /2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lu­tego 2016 roku w spra­wie wy­kazu za­wo­dów wie­dzy, ar­ty­stycz­nych i sportowych.

Wykaz za­wo­dów wie­dzy gimnazja

Plik: PDF
Rozmiar: 272KB

 

Zarządzenie nr 16/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 kwiet­nia 2016 r. zmie­nia­jące Zarządzenie nr 5/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lu­tego 2016 r.

Załącznik nr 1

Plik: PDF
Rozmiar: 742KB

 

Załącznik nr 2

Plik: PDF
Rozmiar: 1,25MB

 

Zasady re­kru­ta­cji do LO XIV

Plik: PDF
Rozmiar: 65KB

 

Terminarz re­kru­ta­cji do klas pierw­szych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV im. Polonii Belgijskiej

od 4 do 27 kwiet­nia 2016 zgło­sze­nie woli przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klasy dwujęzycznej)
31 maja 2016
godz. 9.00
spraw­dzian kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klasy dwujęzycznej)
7 czerwca 2016
od godz. 15.00
po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści li­sty kan­dy­da­tów, któ­rzy uzy­skali po­zy­tywny wy­nik ze spraw­dzianu kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klasy dwujęzycznej)
1 — 23 czerwca 2016 wy­ge­ne­ro­wa­nie i wy­dru­ko­wa­nie elek­tro­nicz­nego wnio­sku o przy­ję­cie do li­ceum ze strony www.edu.wroclaw.pl
24 — 28 czerwca 2016
do godz. 15.00
skła­da­nie wnio­sku oraz wy­ma­ga­nych do­ku­men­tów w szkole I-go wyboru
6 lipca 2016 ogło­sze­nie li­sty kan­dy­da­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do liceum
do 26 lipca 2016
do godz. 15.00
skła­da­nie ory­gi­na­łów wy­ma­ga­nych do­ku­men­tów oraz dwie fotografie
27 lipca 2016 ogło­sze­nie osta­tecz­nej li­sty kan­dy­da­tów przy­ję­tych i nie­przy­ję­tych do liceum

Kandydat, który zgło­sił chęć przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji językowych:

 • zo­bo­wią­zany jest do sta­wie­nia się 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem sprawdzianu,
 • musi oka­zać ważną le­gi­ty­ma­cję szkolną, ucznio­wie bez le­gi­ty­ma­cji nie zo­staną do­pusz­czeni do sprawdzianu,
 • pi­sze spraw­dzian czar­nym lub nie­bie­skim długopisem/piórem,
 • na salę, w któ­rej prze­pro­wa­dzany jest spraw­dzian pre­dys­po­zy­cji ję­zy­ko­wych , nie wnosi te­le­fonu komórkowego.

Szkoła pro­po­nuje na­ucza­nie w kla­sach pierwszych:

Klasa ma­te­ma­tyczna (2016–2019) — 2 od­działy
pod pa­tro­na­tem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ma­te­ma­tyka
  • fi­zyka
  • in­for­ma­tyka
 • przed­mioty uzu­peł­nia­jące (planowane):
  • ana­liza matematyczna
  • astro­fi­zyka
  • ćwi­cze­nia ra­chun­kowe z fizyki
 • przed­mioty, z któ­rych oceny na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum, brane są pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • fi­zyka
 • przy­kła­dowe kie­runki studiów

Klasa che­miczna (2016–2019) — 2 od­działy
pod pa­tro­na­tem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • bio­lo­gia
  • che­mia
  • fi­zyka lub matematyka
 • przed­mioty uzu­peł­nia­jące (planowane):
  • la­bo­ra­to­rium chemiczne
  • la­bo­ra­to­rium przyrodnicze
 • przed­mioty, z któ­rych oceny na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum, brane są pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • che­mia
 • przy­kła­dowe kie­runki studiów

Klasa dwu­ję­zyczna (2016–2019) — 1 od­dział
pod pa­tro­na­tem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ję­zyk pol­ski lub matematyka
  • ję­zyk angielski
  • wie­dza o społeczeństwie
  • hi­sto­ria lub fizyka
 • przed­mioty uzu­peł­nia­jące (planowane):
  • pod­stawy prawa
  • pod­stawy ekonomii
  • pod­stawy filozofii
  • re­to­ryka
 • przed­mioty, z któ­rych oceny na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum, brane są pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • hi­sto­ria
 • Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji językowych.
 • Deklarację przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych na­leży zło­żyć w ter­mi­nie od 4 do 27 kwiet­nia 2016 r.
 • przy­kła­dowe kie­runki studiów

Pierwszym ję­zy­kiem ob­cym na­ucza­nym w szkole jest ję­zyk an­giel­ski. Drugim ję­zy­kiem ob­cym na­ucza­nym w szkole jako przed­miot obo­wiąz­kowy jest ję­zyk nie­miecki, na­uczany we wszyst­kich kla­sach w za­kre­sie podstawowym.

W kla­sach ma­te­ma­tycz­nych i che­micz­nych uczeń może wy­brać ję­zyk an­giel­ski jako czwarty przed­miot na­uczany w za­kre­sie roz­sze­rzo­nym. Program na­uczany jest na nie­obo­wiąz­ko­wych, do­dat­ko­wych za­ję­ciach po­za­lek­cyj­nych. Naukę ję­zyka an­giel­skiego w za­kre­sie roz­sze­rzo­nym w tych kla­sach fi­nan­suje pro­wa­dzona przez ro­dzi­ców fundacja.

Materiały po­moc­ni­cze