Rekrutacja do liceum

Ustawa z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195)
ogło­szono dnia 21 grud­nia 2015 r., obo­wią­zuje od dnia 25 paź­dzier­nika 1991 r.
Rozdział 2a — Przyjmowanie do pu­blicz­nych przed­szkoli, pu­blicz­nych in­nych form wy­cho­wa­nia przed­szkol­nego, pu­blicz­nych szkół i pu­blicz­nych placówek

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 2 li­sto­pada 2015 r. w spra­wie w spra­wie spo­sobu prze­li­cza­nia na punkty po­szcze­gól­nych kry­te­riów uwzględ­nia­nych w po­stę­po­wa­niu re­kru­ta­cyj­nym, składu i szcze­gó­ło­wych za­dań ko­mi­sji re­kru­ta­cyj­nej, szcze­gó­ło­wego trybu i ter­mi­nów prze­pro­wa­dza­nia po­stę­po­wa­nia re­kru­ta­cyj­nego oraz po­stę­po­wa­nia uzupełniającego.

Zarządzenie nr 6/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lu­tego 2017 roku w spra­wie wy­kazu za­wo­dów wie­dzy, ar­ty­stycz­nych i sportowych.


Szkoła pro­po­nuje na­ucza­nie w kla­sach pierwszych:

Klasa matematyczno-fizyczna (2017–2020) — 2 od­działy
pod pa­tro­na­tem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ma­te­ma­tyka
  • fi­zyka
  • in­for­ma­tyka
 • przed­mioty uzu­peł­nia­jące (planowane):
  • ana­liza matematyczna
  • astro­fi­zyka
  • ćwi­cze­nia ra­chun­kowe z fizyki
 • przed­mioty, z któ­rych oceny na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum brane są pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • fi­zyka
 • przy­kła­dowe kie­runki stu­diów: ma­te­ma­tyka, in­for­ma­tyka, wszyst­kie kie­runki tech­niczne, ekonomia

Klasa che­miczna (2017–2020) — 2 od­działy
pod pa­tro­na­tem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • bio­lo­gia
  • che­mia
  • fi­zyka lub matematyka
 • przed­mioty uzu­peł­nia­jące (planowane):
  • la­bo­ra­to­rium chemiczne
  • la­bo­ra­to­rium biologiczne
 • przed­mioty, z któ­rych oceny na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum brane są pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • che­mia
 • przy­kła­dowe kie­runki stu­diów: me­dy­cyna, we­te­ry­na­ria, bio­tech­no­lo­gia, na­uki przy­rod­ni­cze, ochrona środowiska

Klasa dwu­ję­zyczna (2017–2020) — 1 od­dział
pod pa­tro­na­tem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ję­zyk pol­ski lub matematyka
  • ję­zyk angielski
  • wie­dza o społeczeństwie
  • hi­sto­ria lub fizyka
 • przed­mioty uzu­peł­nia­jące (planowane):
  • pod­stawy prawa
  • pod­stawy ekonomii
  • pod­stawy filozofii
  • re­to­ryka
 • przed­mioty, z któ­rych oceny na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum brane są pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • hi­sto­ria
 • Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji językowych.
 • Deklarację przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych na­leży zło­żyć w ter­mi­nie, który zo­sta­nie po­dany w Zarządzeniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
 • przy­kła­dowe kie­runki stu­diów: eko­no­mia, prawo, fi­lo­lo­gia, sto­sunki międzynarodowe

Klasa dwu­ję­zyczna (2017–2020) — 1 oddział

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ję­zyk angielski
  • fi­zyka
  • bio­lo­gia
  • che­mia
 • przed­mioty uzu­peł­nia­jące (planowane):
  • la­bo­ra­to­rium chemiczne
  • la­bo­ra­to­rium biologiczne
  • la­bo­ra­to­rium fizyczne
 • przed­mioty, z któ­rych oceny na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum brane są pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • fi­zyka
 • Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji językowych.
 • Deklarację przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych na­leży zło­żyć w ter­mi­nie, który zo­sta­nie po­dany w Zarządzeniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
 • przy­kła­dowe kie­runki stu­diów: me­dy­cyna, we­te­ry­na­ria, bio­tech­no­lo­gia, na­uki przy­rod­ni­cze, ochrona środowiska

Pierwszym ję­zy­kiem ob­cym na­ucza­nym w szkole jest ję­zyk an­giel­ski. Drugim ję­zy­kiem ob­cym na­ucza­nym w szkole jako przed­miot obo­wiąz­kowy jest ję­zyk nie­miecki, na­uczany we wszyst­kich kla­sach w za­kre­sie podstawowym.

W kla­sach ma­te­ma­tycz­nych i che­micz­nych uczeń może wy­brać ję­zyk an­giel­ski jako czwarty przed­miot na­uczany w za­kre­sie roz­sze­rzo­nym. Program na­uczany jest na nie­obo­wiąz­ko­wych, do­dat­ko­wych za­ję­ciach po­za­lek­cyj­nych. Naukę ję­zyka an­giel­skiego w za­kre­sie roz­sze­rzo­nym w tych kla­sach fi­nan­suje pro­wa­dzona przez ro­dzi­ców fundacja.

Materiały po­moc­ni­cze