Rekrutacja do liceum

Folder pro­mo­cyjny szkoły

Plik: PDF
Rozmiar: 2,65MB

 

Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lu­tego 2015 roku w spra­wie ter­mi­nów re­kru­ta­cji do gim­na­zjów i za­sad re­kru­ta­cji kan­dy­da­tów do szkół po­nad­gim­na­zjal­nych na rok szkolny 2015/2016

Zasady re­kru­ta­cji do LO XIV

Plik: PDF
Rozmiar: 65KB

 

Terminarz re­kru­ta­cji do klas pierw­szych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV im. Polonii Belgijskiej

2 — 25 czerwca 2015 wy­ge­ne­ro­wa­nie elek­tro­nicz­nego wnio­sku, do­ko­na­nie ewen­tu­al­nych zmian pre­fe­ren­cji, wpi­sa­nie ocen i wy­ni­ków eg­za­minu gim­na­zjal­nego, za­zna­cze­nie do­dat­ko­wych kry­te­riów oraz wy­dru­ko­wa­nie wniosku
26 — 29 czerwca 2015
do godz. 15.00
skła­da­nie wnio­sku oraz wy­ma­ga­nych do­ku­men­tów w szkole I wyboru
do 2 lipca 2015 ogło­sze­nie list kan­dy­da­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do szkoły
do 6 lipca 2015
do godz. 15.00
skła­da­nie ory­gi­na­łów do­ku­men­tów w szkole, do któ­rej kan­dy­dat zo­stał zakwalifikowany
do 7 lipca 2015 ogło­sze­nie osta­tecz­nych list uczniów przy­ję­tych i nieprzyjętych
Nabór II — re­kru­ta­cja w przy­padku wol­nych miejsc
7 lipca 2015 ogło­sze­nie wy­kazu wol­nych miejsc na stro­nie www.edu.wroclaw.pl
8 — 9 lipca 2015
do godz. 14.00
skła­da­nie wnio­sku i wy­ma­ga­nych do­ku­men­tów do szkół dys­po­nu­ją­cych wol­nymi miej­scami (tylko kan­dy­daci nie­za­kwa­li­fi­ko­wani do żad­nej ze szkół)
9 lipca 2015
godz. 16.00
ogło­sze­nie list kan­dy­da­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i niezakwalifikowanych
do 10 lipca 2015
do godz. 12.00
skła­da­nie ory­gi­na­łów do­ku­men­tów w szkole, do któ­rej kan­dy­dat zo­stał zakwalifikowany
10 lipca 2015
do godz. 15.00
ogło­sze­nie osta­tecz­nych list kan­dy­da­tów przy­ję­tych i nieprzyjętych
31 sierp­nia 2015 za­koń­cze­nie kwa­li­fi­ko­wa­nia w szkołach

Szkoła pro­po­nuje na­ucza­nie w kla­sach pierwszych:

Klasa ma­te­ma­tyczna (2015–2018) — 2 od­działy
pod pa­tro­na­tem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ma­te­ma­tyka
  • fi­zyka
  • in­for­ma­tyka
 • przed­mioty uzu­peł­nia­jące (planowane):
  • ana­liza matematyczna
  • astro­fi­zyka
  • la­bo­ra­to­rium fizyczne
 • przy­kła­dowe kie­runki studiów

Klasa che­miczna (2015–2018) — 2 od­działy
pod pa­tro­na­tem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • bio­lo­gia
  • che­mia
  • fi­zyka lub matematyka
 • przed­mioty uzu­peł­nia­jące (planowane):
  • la­bo­ra­to­rium chemiczne
  • la­bo­ra­to­rium przyrodnicze
 • przy­kła­dowe kie­runki studiów

Klasa dwu­ję­zyczna (2015–2018) — 1 od­dział
pod pa­tro­na­tem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ję­zyk pol­ski lub matematyka
  • ję­zyk angielski
  • wie­dza o społeczeństwie
  • hi­sto­ria lub fizyka
 • przed­mioty uzu­peł­nia­jące (planowane):
  • pod­stawy prawa
  • pod­stawy ekonomii
  • pod­stawy filozofii
  • re­to­ryka
 • przy­kła­dowe kie­runki studiów

Pierwszym ję­zy­kiem ob­cym na­ucza­nym w szkole jest ję­zyk an­giel­ski. Drugim ję­zy­kiem ob­cym na­ucza­nym w szkole jako przed­miot obo­wiąz­kowy jest ję­zyk nie­miecki, na­uczany we wszyst­kich kla­sach w za­kre­sie podstawowym.

W kla­sach ma­te­ma­tycz­nych i che­micz­nych uczeń może wy­brać ję­zyk an­giel­ski jako czwarty przed­miot na­uczany w za­kre­sie roz­sze­rzo­nym. Program na­uczany jest na nie­obo­wiąz­ko­wych, do­dat­ko­wych za­ję­ciach po­za­lek­cyj­nych. Naukę ję­zyka an­giel­skiego w za­kre­sie roz­sze­rzo­nym w tych kla­sach fi­nan­suje pro­wa­dzona przez ro­dzi­ców fundacja.