Rekrutacja do liceum

Ustawa z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195)
ogło­szono dnia 21 grud­nia 2015 r., obo­wią­zuje od dnia 25 paź­dzier­nika 1991 r.
Rozdział 2a — Przyjmowanie do pu­blicz­nych przed­szkoli, pu­blicz­nych in­nych form wy­cho­wa­nia przed­szkol­nego, pu­blicz­nych szkół i pu­blicz­nych placówek

Dziennik Ustaw — Ustawa z dnia 14 grud­nia 2016 r. — Przepisy wpro­wa­dza­jące ustawę — Prawo Oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w spra­wie prze­pro­wa­dza­nia po­stę­po­wa­nia re­kru­ta­cyj­nego oraz po­stę­po­wa­nia uzu­peł­nia­ją­cego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzy­let­niego li­ceum ogól­no­kształ­cą­cego, czte­ro­let­niego tech­ni­kum i bran­żo­wej szkoły I stop­nia, dla kan­dy­da­tów bę­dą­cych ab­sol­wen­tami do­tych­cza­so­wego gimnazjum.

Zarządzenie nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycz­nia 2018 roku w spra­wie ter­mi­nów prze­pro­wa­dza­nia po­stę­po­wa­nia re­kru­ta­cyj­nego i po­stę­po­wa­nia uzu­peł­nia­ją­cego na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie Nr 16/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lu­tego 2018 roku

Zarządzenie Nr 23/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2018 roku

Zasady re­kru­ta­cji do LO XIV

Plik: PDF
Rozmiar: 76KB

 

Terminarz re­kru­ta­cji do klas pierw­szych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV im. Polonii Belgijskiej

21 kwiet­nia 2018 r. Dzień Otwartych Drzwi
od 2 do 11 maja 2018 r.
do godz. 15.00
skła­da­nie pi­sem­nej de­kla­ra­cji przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych)
15 maja 2018 r.
godz. 9.00
spraw­dzian kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych)
29 maja 2018 r.
od godz. 9.00
po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści wy­ni­ków spraw­dzianu kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych (w ga­bi­ne­cie 205)
od 1 do 20 czerwca 2018 r. zło­że­nie wnio­sku o przy­ję­cie do szkoły po­nad­gim­na­zjal­nej wraz z do­ku­men­tami po­twier­dza­ją­cymi speł­nie­nie przez kan­dy­data wa­run­ków lub kry­te­riów bra­nych pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym
od 22 do 26 czerwca 2018 r. uzu­peł­nie­nie elek­tro­nicz­nego wnio­sku o wy­niki eg­za­mi­nów gim­na­zjal­nych, o oceny i osią­gnię­cia wy­mie­nione na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum. Złożenie w szkole pierw­szego wy­boru ko­pii świa­dec­twa ukoń­cze­nia gim­na­zjum oraz za­świad­cze­nia o wy­ni­kach eg­za­minu gimnazjalnego
do 30 czerwca 2018 r. ter­min skła­da­nia wnio­sku o miej­sce w in­ter­na­cie szkol­nym w se­kre­ta­ria­cie szkoły lub se­kre­ta­ria­cie internatu
13 lipca 2018 r. po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną li­sty kan­dy­da­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i niezakwalifikowanych
do 25 lipca 2018 r. po­twier­dze­nie woli przy­ję­cia w po­staci przed­ło­że­nia ory­gi­na­łów świa­dec­twa ukoń­cze­nia gim­na­zjum i za­świad­cze­nia o wy­ni­kach eg­za­minu gimnazjalnego
26 lipca 2018 r. po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną li­sty kan­dy­da­tów przy­ję­tych i kan­dy­da­tów nieprzyjętych

Nabór uzu­peł­nia­jący

do 31 lipca 2018 r. zło­że­nie wnio­sku o przy­ję­cie do szkoły po­nad­gim­na­zjal­nej wraz z do­ku­men­tami po­twier­dza­ją­cymi speł­nia­nie przez kan­dy­data wa­run­ków lub kry­te­riów bra­nych pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym
do 31 lipca 2018 r. skła­da­nie pi­sem­nej de­kla­ra­cji przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwu­ję­zycz­nych, któ­rzy nie zda­wali spraw­dzianu w ter­mi­nie majowym)
1 sierp­nia 2018 r.
godz. 9.00
spraw­dzian kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych dla kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych
2 sierp­nia 2018 r. po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści wy­ni­ków spraw­dziany kom­pe­ten­cji językowych
22 sierp­nia 2018 r. po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną li­sty kan­dy­da­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i kan­dy­da­tów niezakwalifikowanych
do 28 sierp­nia 2018 r. po­twier­dze­nie woli przy­ję­cia w po­staci przed­ło­że­nia ory­gi­na­łów: świa­dec­twa ukoń­cze­nia gim­na­zjum i za­świad­cze­nia o wy­ni­kach eg­za­minu gimnazjalnego
29 sierp­nia 2018 r. po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną li­sty kan­dy­da­tów przy­ję­tych i kan­dy­da­tów nieprzyjętych

Kandydat, który zgło­sił chęć przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji językowych:

 • zo­bo­wią­zany jest do sta­wie­nia się 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem sprawdzianu,
 • musi oka­zać ważną le­gi­ty­ma­cję szkolną, ucznio­wie bez le­gi­ty­ma­cji nie zo­staną do­pusz­czeni do sprawdzianu,
 • pi­sze spraw­dzian czar­nym lub nie­bie­skim długopisem/piórem,
 • na salę, w któ­rej prze­pro­wa­dzany jest spraw­dzian kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych, nie wnosi te­le­fonu komórkowego.

Elektroniczny sys­tem re­kru­ta­cji — logowanie »

Szkoła pro­po­nuje na­ucza­nie w kla­sach pierwszych:

Klasa matematyczno-fizyczna (2018–2021) — 2 od­działy
pod pa­tro­na­tem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ma­te­ma­tyka
  • fi­zyka
  • in­for­ma­tyka
 • przed­mioty uzu­peł­nia­jące (planowane):
  • ana­liza matematyczna
  • astro­fi­zyka
  • ćwi­cze­nia ra­chun­kowe z fizyki
 • przed­mioty, z któ­rych oceny na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum brane są pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • fi­zyka
 • przy­kła­dowe kie­runki stu­diów: ma­te­ma­tyka, in­for­ma­tyka, wszyst­kie kie­runki tech­niczne, ekonomia

Klasa che­miczna (2018–2021) — 2 od­działy
pod pa­tro­na­tem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • bio­lo­gia
  • che­mia
  • fi­zyka lub matematyka
 • przed­mioty uzu­peł­nia­jące (planowane):
  • la­bo­ra­to­rium chemiczne
  • la­bo­ra­to­rium biologiczne
 • przed­mioty, z któ­rych oceny na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum brane są pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • che­mia
 • przy­kła­dowe kie­runki stu­diów: me­dy­cyna, we­te­ry­na­ria, bio­tech­no­lo­gia, na­uki przy­rod­ni­cze, ochrona środowiska

Klasa dwu­ję­zyczna (2018–2021) — 1 od­dział
pod pa­tro­na­tem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ję­zyk pol­ski lub matematyka
  • ję­zyk angielski
  • wie­dza o społeczeństwie
  • hi­sto­ria lub fizyka
 • przed­mioty uzu­peł­nia­jące (planowane):
  • pod­stawy prawa
  • pod­stawy ekonomii
  • pod­stawy filozofii
  • re­to­ryka
 • przed­mioty, z któ­rych oceny na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum brane są pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • hi­sto­ria
 • Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych, który od­bę­dzie się 15 maja 2018 r. o go­dzi­nie 9.00.
 • Deklarację przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych na­leży zło­żyć w ter­mi­nie od 2 do 11 maja 2018 r. zgod­nie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
 • przy­kła­dowe kie­runki stu­diów: eko­no­mia, prawo, fi­lo­lo­gia, sto­sunki międzynarodowe

Klasa dwu­ję­zyczna (2018–2021) — 1 oddział

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ję­zyk angielski
  • fi­zyka
  • bio­lo­gia
  • che­mia
 • przed­mioty uzu­peł­nia­jące (planowane):
  • la­bo­ra­to­rium chemiczne
  • la­bo­ra­to­rium biologiczne
  • la­bo­ra­to­rium fizyczne
 • przed­mioty, z któ­rych oceny na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum brane są pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • fi­zyka
 • Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych, który od­bę­dzie się 15 maja 2018 r. o go­dzi­nie 9.00.
 • Deklarację przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych na­leży zło­żyć w ter­mi­nie od 2 do 11 maja 2018 r. zgod­nie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
 • przy­kła­dowe kie­runki stu­diów: me­dy­cyna, we­te­ry­na­ria, bio­tech­no­lo­gia, na­uki przy­rod­ni­cze, ochrona środowiska

Pierwszym ję­zy­kiem ob­cym na­ucza­nym w szkole jest ję­zyk an­giel­ski. Drugim ję­zy­kiem ob­cym na­ucza­nym w szkole jako przed­miot obo­wiąz­kowy jest ję­zyk nie­miecki, na­uczany we wszyst­kich kla­sach w za­kre­sie podstawowym.

W kla­sach ma­te­ma­tycz­nych i che­micz­nych uczeń może wy­brać ję­zyk an­giel­ski jako czwarty przed­miot na­uczany w za­kre­sie roz­sze­rzo­nym. Program na­uczany jest na nie­obo­wiąz­ko­wych, do­dat­ko­wych za­ję­ciach po­za­lek­cyj­nych. Naukę ję­zyka an­giel­skiego w za­kre­sie roz­sze­rzo­nym w tych kla­sach fi­nan­suje pro­wa­dzona przez ro­dzi­ców fundacja.

Materiały po­moc­ni­cze

Folder pro­mo­cyjny szkoły

Plik: PDF
Rozmiar: 12,3MB