Rekrutacja do liceum

Zarządzenie Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lu­tego 2014 roku w spra­wie ter­mi­nów re­kru­ta­cji do gim­na­zjów oraz ter­mi­nów i za­sad re­kru­ta­cji kan­dy­da­tów do szkół po­nad­gim­na­zjal­nych na rok szkolny 2014/2015

Zarządzenie Nr 6/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lu­tego 2014 roku zmie­nia­jące Zarządzenie nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lu­tego 2014r.

Zasady re­kru­ta­cji do LO XIV

Plik: PDF
Rozmiar: 60KB

 

Elektroniczny sys­tem re­kru­ta­cji — logowanie »

Terminarz re­kru­ta­cji do klas pierw­szych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV im. Polonii Belgijskiej

30 maja — 26 czerwca 2014 wy­ge­ne­ro­wa­nie elek­tro­nicz­nego wnio­sku, do­ko­na­nie ewen­tu­al­nych zmian pre­fe­ren­cji, wpi­sa­nie ocen i wy­ni­ków eg­za­minu gim­na­zjal­nego, za­zna­cze­nie do­dat­ko­wych kry­te­riów oraz wy­dru­ko­wa­nie wniosku
27 — 30 czerwca 2014
do godz. 15.00
skła­da­nie wnio­sku oraz wy­ma­ga­nych do­ku­men­tów w szkole I wyboru
3 lipca 2014 ogło­sze­nie list kan­dy­da­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do szkoły
do 7 lipca 2014
do godz. 15.00
skła­da­nie ory­gi­na­łów do­ku­men­tów w szkole, do któ­rej kan­dy­dat zo­stał zakwalifikowany
8 lipca 2014 ogło­sze­nie osta­tecz­nych list uczniów przy­ję­tych i nieprzyjętych
Nabór II — re­kru­ta­cja w przy­padku wol­nych miejsc
8 lipca 2014 ogło­sze­nie wy­kazu wol­nych miejsc na stro­nie www.edu.wroclaw.pl
8 — 10 lipca 2014
do godz. 14.00
skła­da­nie wnio­sku i wy­ma­ga­nych do­ku­men­tów do szkół dys­po­nu­ją­cych wol­nymi miej­scami (tylko kan­dy­daci nie­za­kwa­li­fi­ko­wani do żad­nej ze szkół)
10 lipca 2014
godz. 16.00
ogło­sze­nie list kan­dy­da­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i niezakwalifikowanych
do 11 lipca 2014
do godz. 12.00
skła­da­nie ory­gi­na­łów do­ku­men­tów w szkole, do któ­rej kan­dy­dat zo­stał zakwalifikowany
11 lipca 2014
do godz. 15.00
ogło­sze­nie osta­tecz­nych list kan­dy­da­tów przy­ję­tych i nieprzyjętych
29 sierp­nia 2014 za­koń­cze­nie kwa­li­fi­ko­wa­nia w szkołach

Szkoła pro­po­nuje na­ucza­nie w kla­sach pierwszych:

Klasa ma­te­ma­tyczna (2014–2017) — 2 od­działy
pod pa­tro­na­tem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ma­te­ma­tyka
  • fi­zyka
  • in­for­ma­tyka
 • przed­mioty uzupełniające:
  • ana­liza matematyczna
  • astro­fi­zyka
  • la­bo­ra­to­rium fizyczne
 • przy­kła­dowe kie­runki studiów

Klasa che­miczna (2014–2017) — 2 od­działy
pod pa­tro­na­tem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • bio­lo­gia
  • che­mia
  • fi­zyka lub matematyka
 • przed­mioty uzupełniające:
  • la­bo­ra­to­rium chemiczne
  • la­bo­ra­to­rium przyrodnicze
 • przy­kła­dowe kie­runki studiów

Klasa dwu­ję­zyczna (2014–2017)
pod pa­tro­na­tem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ję­zyk pol­ski lub matematyka
  • ję­zyk angielski
  • wie­dza o społeczeństwie
  • hi­sto­ria lub fizyka
 • przed­mioty uzupełniające:
  • hi­sto­ria i spo­łe­czeń­stwo / przyroda
  • pod­stawy prawa / ko­mu­ni­ka­cja społeczna
  • pod­stawy eko­no­mii / ko­mu­ni­ka­cja społeczna
  • pod­stawy fi­lo­zo­fii / retoryka
 • in­for­ma­cje o kla­sie dwujęzycznej
 • przy­kła­dowe kie­runki studiów

Pierwszym ję­zy­kiem ob­cym na­ucza­nym w szkole jest ję­zyk an­giel­ski. Drugim ję­zy­kiem ob­cym na­ucza­nym w szkole jako przed­miot obo­wiąz­kowy jest ję­zyk nie­miecki, na­uczany we wszyst­kich kla­sach w za­kre­sie podstawowym.

W kla­sach ma­te­ma­tycz­nych i che­micz­nych uczeń może wy­brać ję­zyk an­giel­ski jako czwarty przed­miot na­uczany w za­kre­sie roz­sze­rzo­nym. Program na­uczany jest na nie­obo­wiąz­ko­wych, do­dat­ko­wych za­ję­ciach po­za­lek­cyj­nych. Naukę ję­zyka an­giel­skiego w za­kre­sie roz­sze­rzo­nym w tych kla­sach fi­nan­suje pro­wa­dzona przez ro­dzi­ców fundacja.