Rekrutacja po gimnazjum

Dziennik Ustaw — Ustawa z dnia 14 grud­nia 2016 r. — Prawo Oświatowe ogło­szono 24 maja 2018 r. obo­wią­zu­jące od dnia 1 wrze­śnia 2017 r.

Ustawa z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w spra­wie prze­pro­wa­dza­nia po­stę­po­wa­nia re­kru­ta­cyj­nego oraz po­stę­po­wa­nia uzu­peł­nia­ją­cego na lata szkolne 2017/2018 — 2019/2020 do li­ceum ogól­no­kształ­cą­cego, tech­ni­kum i bran­żo­wej szkoły I stop­nia (Dz.U. 2017 r. poz. 586), ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem:
- spo­sobu prze­li­cza­nia na punkty po­szcze­gól­nych kry­te­riów,
- spo­sobu usta­le­nia punk­ta­cji w przy­padku zwol­nie­nia uczniów z eg­za­minu gimnazjalnego.

Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycz­nia 2019 r. w spra­wie ter­mi­nów prze­pro­wa­dza­nia po­stę­po­wa­nia re­kru­ta­cyj­nego i uzu­peł­nia­ją­cego dla ab­sol­wen­tów gimnazjów

Zarządzenie Nr 14/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lu­tego 2019 r. w spra­wie wy­kazu za­wo­dów wie­dzy, ar­ty­stycz­nych i spor­to­wych, or­ga­ni­zo­wa­nych przez ku­ra­tora oświaty lub inne pod­mioty dzia­ła­jące na te­re­nie szkoły

Zarządzenie nr 18/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 marca 2019r. w spra­wie wy­kazu za­wo­dów wie­dzy ar­ty­stycz­nych i spor­to­wych, or­ga­ni­zo­wa­nych przez ku­ra­tora oświaty lub inne pod­mioty dzia­ła­jące na te­re­nie szkoły

Zasady 2019 – Absolwenci Gimnazjum

Zasady przyj­mo­wa­nia kan­dy­da­tów po gim­na­zjum do klas pierw­szych 3– let­niego Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu na rok szkolny 2019/2020.

Zasady prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych w związku z re­kru­ta­cją ucznia

Szkoła pro­po­nuje na­ucza­nie w kla­sach pierwszych:

Klasa 1 A: matematyczno-fizyczna (2019–2022)
pod pa­tro­na­tem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ma­te­ma­tyka
  • fi­zyka
  • in­for­ma­tyka
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ma­te­ma­tyka
  • in­for­ma­tyka
  • fi­zyka
 • przed­mioty uzupełniające:
  • ry­su­nek od­ręczny lub podst. ekonomii
  • ćwi­cze­nia ra­chun­kowe z fizyki
 • drugi ję­zyk obcy:
  • ję­zyk niemiecki

Klasa 1 B: matematyczno-fizyczna (2019–2022)
pod pa­tro­na­tem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ma­te­ma­tyka
  • fi­zyka
  • che­mia
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ma­te­ma­tyka
  • che­mia
  • fi­zyka
 • przed­mioty uzupełniające:
  • ry­su­nek od­ręczny lub podst. ekonomii
  • ćwi­cze­nia ra­chun­kowe z fizyki
 • drugi ję­zyk obcy:
  • ję­zyk niemiecki

Klasa 1 C: che­miczna (2019–2022)
pod pa­tro­na­tem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • che­mia
  • bio­lo­gia
  • ma­te­ma­tyka
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ma­te­ma­tyka
  • che­mia
  • bio­lo­gia
 • przed­mioty uzupełniające:
  • la­bo­ra­to­rium che­miczne (za­ję­cia od­by­wają się w la­bo­ra­to­rium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)
  • ję­zyk obcy w medycynie
 • drugi ję­zyk obcy:
  • ję­zyk niemiecki

Klasa 1 D: che­miczna (2019–2022)
pod pa­tro­na­tem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • che­mia
  • bio­lo­gia
  • fi­zyka
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ma­te­ma­tyka
  • che­mia
  • bio­lo­gia
 • przed­mioty uzupełniające:
  • la­bo­ra­to­rium che­miczne (za­ję­cia od­by­wają się w la­bo­ra­to­rium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)
  • ję­zyk obcy w medycynie
 • drugi ję­zyk obcy:
  • ję­zyk niemiecki

Klasa 1 E: dwu­ję­zyczna eko­no­miczna (2019–2022)
pod pa­tro­na­tem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ma­te­ma­tyka
  • ję­zyk an­giel­ski (na po­zio­mie dwujęzycznym)
  • wie­dza o społeczeństwie
  • geo­gra­fia
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • geo­gra­fia
 • przed­mioty uzupełniające:
  • pod­stawy ekonomii
 • drugi ję­zyk obcy:
  • ję­zyk niemiecki

Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji językowych

Klasa 1 F: dwu­ję­zyczna prawna (2019–2022)
pod pa­tro­na­tem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk an­giel­ski (na po­zio­mie dwujęzycznym)
  • wie­dza o społeczeństwie
  • hi­sto­ria
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • hi­sto­ria
 • przed­mioty uzupełniające:
  • pod­stawy prawa
 • drugi ję­zyk obcy:
  • ję­zyk niemiecki

Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji językowych

Terminarz re­kru­ta­cji do klas pierw­szych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV im. Polonii Belgijskiej dla uczniów po gimnazjum

13 kwiet­nia 2019 r. Dzień Otwartych Drzwi
od 6 do 14 maja 2019 r.
do godz. 15.00
skła­da­nie pi­sem­nej de­kla­ra­cji przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych)
23 maja 2019 r.
godz. 9.00
spraw­dzian kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych)
5 czerwca 2019 r.
od godz. 9.00
po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści wy­ni­ków spraw­dzianu kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych (w ga­bi­ne­cie 205)
od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. zło­że­nie wnio­sku o przy­ję­cie do szkoły wraz z do­ku­men­tami po­twier­dza­ją­cymi speł­nie­nie przez kan­dy­data wa­run­ków lub kryte-riów bra­nych pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym
od 21 do 25 czerwca 2019 r. uzu­peł­nie­nie elek­tro­nicz­nego wnio­sku o wy­niki eg­za­mi­nów gim-nazjalnych, o oceny i osią­gnię­cia wy­mie­nione na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum. Złożenie w szkole pierw­szego wy­boru ko-pii świa­dec­twa ukoń­cze­nia gim­na­zjum oraz za­świad­cze­nia o wy-nikach eg­za­minu gimnazjalnego
do 25 czerwca 2019 r. ter­min skła­da­nia wnio­sku o miej­sce w in­ter­na­cie szkol­nym w se-kretariacie szkoły lub se­kre­ta­ria­cie internatu
16 lipca 2019 r. po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną li-sty kan­dy­da­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i niezakwalifikowanych
do 24 lipca 2019 r. po­twier­dze­nie woli przy­ję­cia w po­staci przed­ło­że­nia ory­gi­na­łów świa­dec­twa ukoń­cze­nia gim­na­zjum i za­świad­cze­nia o wy­ni­kach eg­za­minu gimnazjalnego
25 lipca 2019 r. po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną li-sty kan­dy­da­tów przy­ję­tych i kan­dy­da­tów nieprzyjętych
Nabór uzu­peł­nia­jący
do 30 lipca 2019 r. zło­że­nie wnio­sku o przy­ję­cie do szkoły wraz z do­ku­men­tami po-twierdzającymi speł­nia­nie przez kan­dy­data wa­run­ków lub kryte-riów bra­nych pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym
do 26 lipca 2019 r. skła­da­nie pi­sem­nej de­kla­ra­cji przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwuję-zycznych, któ­rzy nie zda­wali spraw­dzianu w ter­mi­nie majowym)
31 lipca 2019 r.
godz. 9.00
spraw­dzian kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych dla kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych
5 sierp­nia 2019 r. po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści wy­ni­ków spraw­dziany kompe-tencji językowych
21 sierp­nia 2019 r. po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną li-sty kan­dy­da­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i kan­dy­da­tów niezakwalifikowanych
do 29 sierp­nia 2019 r. po­twier­dze­nie woli przy­ję­cia w po­staci przed­ło­że­nia ory­gi­na­łów: świa­dec­twa ukoń­cze­nia gim­na­zjum i za­świad­cze­nia o wy­ni­kach eg­za­minu gimnazjalnego
30 sierp­nia 2019 r. po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną li-sty kan­dy­da­tów przy­ję­tych i kan­dy­da­tów nieprzyjętych

Kandydat, który zgło­sił chęć przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji językowych:

 • zo­bo­wią­zany jest do sta­wie­nia się 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem sprawdzianu,
 • musi oka­zać ważną le­gi­ty­ma­cję szkolną, ucznio­wie bez le­gi­ty­ma­cji nie zo­staną do­pusz­czeni do sprawdzianu,
 • pi­sze spraw­dzian czar­nym lub nie­bie­skim długopisem/piórem,
 • pi­sze spraw­dzian czar­nym lub nie­bie­skim długopisem/piórem,