Informacje

Informacje dla miesz­kańca in­ter­natu Zespołu Szkół Nr 14 — rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do in­ter­natu Zespołu Szkół Nr 14

Wnioski o przy­zna­nie miej­sca w in­ter­na­cie na rok szkolny 2018/2019 na­leży zło­żyć w se­kre­ta­ria­cie szkoły lub se­kre­ta­ria­cie Internatu w ter­mi­nie od 1 do 29 czerwca 2018 r.

Druk wnio­sku jest do­stępny do po­bra­nia na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły www.lo14.wroc.pl

W przy­padku nada­nia wnio­sku za po­śred­nic­twem poczty dla oceny za­cho­wa­nia po­wyż­szego ter­minu uwzględ­nia się datę stem­pla pocz­to­wego. Dopuszcza się prze­sła­nie pocztą elek­tro­niczną skanu wy­peł­nio­nego wnio­sku za­wie­ra­ją­cego od­ręczne pod­pisy wnioskodawców.

Listę uczniów przy­ję­tych do Internatu umiesz­cza się na ta­blicy in­for­ma­cyj­nej w bu­dynku ZS Nr 14 oraz w bu­dynku Internatu w ciągu dwóch dni po ogło­sze­niu li­sty uczniów przy­ję­tych do szkoły w ra­mach pro­cesu rekrutacji.

Kwaterowanie uczniów w in­ter­na­cie od­bę­dzie się w dniu 02.09.2018 (nie­dziela) od godz. 15.00 do 21.00.

Opłaty w roku szkol­nym 2018/2019

 • Za miej­sce w in­ter­na­cie — Pokój 2 os. — 290,00 zł/osoby/miesiąc,
 • Kaucja — 200,00 zł — jed­no­ra­zowa wpłata
 • Całodzienne wy­ży­wie­nie: 18,81 zł (śnia­da­nie – 4,46 zł brutto, obiad – 10,38 zł brutto, ko­la­cja – 3,97 zł brutto)
  Opłata za mie­siąc wrze­sień 2018 r – 20 x 18,81 = 376,20 zł

Opłaty za mie­siąc wrze­sień na­leży do­ko­nać wy­łącz­nie prze­le­wami na po­dane ni­żej konta ban­kowe, a przy kwa­te­ro­wa­niu oka­zać do­wody wpłaty.

Konta ban­kowe

 • wpłaty za za­kwa­te­ro­wa­nie
  nr konta 63 1020 5226 0000 6802 0416 5866
  Zespół Szkół Nr 14
  Al. Brücknera 10, 51–410 Wrocław
  z do­pi­skiem za­kwa­te­ro­wa­nie w in­ter­na­cie ucznia .….. za m-c .…..
 • wpłata kau­cji
  nr konta 73 1020 5226 0000 6402 0416 5882
  Zespół Szkół Nr 14
  Al. Brücknera 10, 51–410 Wrocław
  z do­pi­skiem kau­cja za ucznia .…..
 • wpłaty za wy­ży­wie­nie:
  nr konta 45 1050 1575 1000 0090 3000 9071
  Kanzeon Wrocławski Catering Grzegorz Ciężkal
  Al. Brücknera 10 51–410 Wrocław
  z do­pi­skiem wy­ży­wie­nie za mie­siąc .….. ucznia .…..
  Tel. kon­tak­towy do ope­ra­tora ga­stro­no­micz­nego: 604 494 848.

Telefony kon­tak­towe

 • Portiernia z moż­li­wo­ścią łą­cze­nia na pię­tra — tel. 71 798 68 90 wew. 151 co­dzien­nie w godz. 8.00–22.00
 • Wychowawcy — tel. 71 798 68 90 wew. 201 (pn.-pt. w godz. 8:00–22:00)
  w cza­sie dy­żuru noc­nego w godz. 22.00–8.00 lub na por­tier­nię in­ter­natu, so­bota i nie­dziela 8.00–22.00
 • Kierownik — tel. 71 798 68 90 wew. 190
 • E-mail — internat@lo14.wroc.pl

Uczeń przy za­kwa­te­ro­wa­niu musi posiadać

 • Zaświadczenie o za­mel­do­wa­niu na po­byt stały. Dostarczają tylko ucznio­wie klas 1!
 • Komplet po­ścieli (po­szwa, po­szewka, prze­ście­ra­dło) i koł­dra + po­duszka oraz na­kry­cie na łóżko.
 • Środki czy­sto­ści i na­rzę­dzia do utrzy­ma­nia po­rządku w pokoju.
 • Podstawowe środki hi­gieny oso­bi­stej (przy­bory to­a­le­towe, ręcz­nik, szla­frok, itp.)
 • Pojemniki pla­sti­kowe lub z in­nego two­rzywa ( 4-5l itp.) prze­zna­czone do se­gre­ga­cji pro­duk­tów spo­żyw­czych i drob­nych rze­czy osobistych.
 • Kosz lub po­jem­nik ok. 30l na brudną odzież i bieliznę.

Nie kwa­te­ru­jemy uczniów nie­peł­no­let­nich bez obec­no­ści ro­dzica (opie­kuna praw­nego) z po­wodu ko­niecz­no­ści pod­pi­sa­nia umowy.

Do dys­po­zy­cji wy­cho­wan­ków Internatu jest:

 • pral­nia (5 pra­lek automatycznych),
 • su­szar­nia,
 • pra­so­wal­nia (że­lazka, de­ski do prasowania),
 • aneks ku­chenny (ku­chenka mi­kro­fa­lowa, ku­chenka elek­tryczna, czaj­nik bezprzewodowy).

Internet

Do dys­po­zy­cji uczniów jest 36 sta­no­wisk kom­pu­te­ro­wych z do­stę­pem do Internetu oraz moż­li­wość drukowania.

Uczeń może po­sia­dać wy­ku­piony wła­sny abo­na­ment u do­wol­nego operatora.