Informacje

Rekrutacja do in­ter­natu Zespołu Szkół nr 14

Wnioski o przy­zna­nie miej­sca w in­ter­na­cie na rok szkolny 2017/2018 na­leży zło­żyć w se­kre­ta­ria­cie szkoły lub se­kre­ta­ria­cie Internatu w ter­mi­nie od 1 do 30 czerwca 2017r.

Druk wnio­sku jest do­stępny do po­bra­nia na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły www.lo14.wroc.pl.

W przy­padku nada­nia wnio­sku za po­śred­nic­twem poczty dla oceny za­cho­wa­nia po­wyż­szego ter­minu uwzględ­nia się datę stem­pla pocz­to­wego. Dopuszcza się prze­sła­nie pocztą elek­tro­niczną skanu wy­peł­nio­nego wnio­sku za­wie­ra­ją­cego od­ręczne pod­pisy wnioskodawców.

Listę uczniów przy­ję­tych do Internatu umiesz­cza się na stro­nie in­ter­ne­to­wej szkoły www.lo14.wroc.pl w ciągu dwóch dni po ogło­sze­niu li­sty uczniów przy­ję­tych do szkoły w ra­mach pro­cesu rekrutacji.

Opłaty w roku szkol­nym 2017/2018

  • Za miej­sce w in­ter­na­cie — Pokój 2 os. –280,00 zł/osoby/miesiąc,
  • Kaucja — 200,00 zł — jed­no­ra­zowa wpłata
  • Wyżywienie: 18,36 zł / dzień — opłata za wrze­sień — 367,20 zł (20 dni X 18,36 zł)