Warunki mieszkaniowe

Internat po­siada 180 miejsc — 86 dla chłop­ców oraz 94 dla dziew­cząt. Pokoje dwu­oso­bowe. Na każ­dym pię­trze ła­zienka i to­a­leta oraz świe­tlica uczniow­ska ze sta­no­wi­skami komputerowymi.

Do dys­po­zy­cji wy­cho­wan­ków Internatu jest: pral­nia, su­szar­nia, pra­so­wal­nia (że­lazka, de­ski do pra­so­wa­nia), aneks ku­chenny (ku­chenka mi­kro­fa­lowa, ku­chenka elek­tryczna, czaj­nik bezprzewodowy),

Warunki mieszkanioweWarunki mieszkaniowe

Warunki mieszkanioweWarunki mieszkaniowe