Pedagog i psycholog

Pedagog

Harmonogram pracy pe­da­goga w roku szkol­nym 2018/2019

Dzień ty­go­dnia Pedagog
Elżbieta Antczak
Pedagog Magdalena
Cenker-Żłobińska
Poniedziałek 12.00–15.00 11.00–14.00 pe­da­gog
13.00–17.00 bio­fe­ed­back
17.00–18.00 pedagog/internat
Wtorek - 11.00–12.00 bio­fe­ed­back
12.00–15.00 pe­da­gog
Środa 12.00–14.30 11.00–13.00 bio­fe­ed­back
13.00–14.30 pe­da­gog
Czwartek 13.00–16.30
16.30–17.30 in­ter­nat s.16
9.00–11.00 bio­fe­ed­back
11.00–12.30 pe­da­gog
Piątek - 9.00–10.00 bio­fe­ed­back
10.00–13.00 pe­da­gog

tel. +48 71 7986890 wewn. 140, ga­bi­net 112, parter

Zadania pe­da­goga szkolnego

 1. Diagnozowanie sy­tu­acji opiekuńczo-wychowawczej w szkole (ba­da­nia ankietowe).
 2. Rozpoznawanie i ana­li­zo­wa­nie przy­czyn trud­no­ści w na­uce i nie­po­wo­dzeń szkolnych.
 3. Udzielanie na­uczy­cie­lom po­mocy w do­sto­so­wa­niu wy­ma­gań edu­ka­cyj­nych wy­ni­ka­ją­cych z re­ali­zo­wa­nych przez nich pro­gra­mów na­ucza­nia do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb psy­cho­fi­zycz­nych i edu­ka­cyj­nych ucznia, u któ­rego stwier­dzono za­bu­rze­nia i od­chy­le­nia roz­wo­jowe lub spe­cy­ficzne trud­no­ści w ucze­niu się, unie­moż­li­wia­jące spro­sta­nie tym wymaganiom.
 4. Określanie form i spo­so­bów udzie­la­nia uczniom po­mocy pe­da­go­gicz­nej, od­po­wied­nio do roz­po­zna­nych potrzeb.
 5. Organizowanie i pro­wa­dze­nie róż­nych form po­mocy pe­da­go­gicz­nej dla uczniów, ro­dzi­ców i nauczycieli.
 6. Podejmowanie dzia­łań wy­cho­waw­czych i pro­fi­lak­tycz­nych wy­ni­ka­ją­cych z pro­gramu wy­cho­waw­czego szkoły i pro­gramu pro­fi­lak­tyki, w sto­sunku do uczniów, z udzia­łem ro­dzi­ców i nauczycieli.
 7. Wspieranie dzia­łań wy­cho­waw­czych i opie­kuń­czych na­uczy­cieli, wy­ni­ka­ją­cych z pro­gramu wy­cho­waw­czego szkoły i pro­gramu profilaktyki.
 8. Zapewnienie uczniom do­radz­twa w za­kre­sie wy­boru kie­runku kształ­ce­nia i za­wodu — współ­praca ze Szkolnym Ośrodkiem Kariery.
 9. Działanie na rzecz or­ga­ni­zo­wa­nia opieki i po­mocy ma­te­rial­nej uczniom znaj­du­ją­cym się w trud­nej sy­tu­acji życiowej.
 10. Organizacja na­ucza­nia in­dy­wi­du­al­nego i po­mocy ro­dzi­nom zastępczym.
 11. współ­praca z PPP w za­kre­sie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami.

Zadania, o któ­rych mowa są re­ali­zo­wane we współ­pracy z:

 • Dyrekcją szkoły.
 • Rodzicami.
 • Nauczycielami i in­nymi pra­cow­ni­kami Zespołu Szkół.
 • Nauczycielami i pra­cow­ni­kami in­nych szkół.
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 • Poradniami Specjalistycznymi.
 • Innymi pod­mio­tami dzia­ła­ją­cymi na rzecz ro­dziny, dzieci i młodzieży.

Psycholog

Harmonogram pracy psy­cho­loga w roku szkol­nym 2018/2019

Psycholog mgr Dorota Masłowska.

Dzień ty­go­dnia Psycholog bio­fe­ed­back
Poniedziałek 11.00–14.00 -
Wtorek 12.00–13.00 13.00–15.00
Środa 11.00–15.00
16.00–17.00 in­ter­nat
10.00–11.00
15.00–16.00
Czwartek 10.00–12.00 9.00–10.00
12.00–15.00
Piątek 10.00–11.00 9.00–10.00

Szkolny Ośrodek Kariery

Doradca za­wo­dowy: Barbara Dziekońska-Łęga

Dzień Godziny pracy
po­nie­dzia­łek 9.00–14.00
wto­rek 12.00–17.00
środa 9.00–14.00
czwar­tek 9.00–13.00
pią­tek 8.30–11.30

tel. +48 71 7986890 wewn. 140
ga­bi­net 112, parter