Podręczniki

Szkolny ze­staw pod­ręcz­ni­ków na rok szkolny 2016/2017

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z li­stą pod­ręcz­ni­ków obo­wią­zu­ją­cych w Zespole Szkół Nr 14 w roku szkol­nym 2016/2017.

Podręczniki dla uczniów klas pierw­szych i dru­gich Gimnazjum Nr 49 zo­stały za­ku­pione przez szkołę z do­ta­cji MEN (pod­ręcz­niki do ję­zy­ków ob­cych zo­staną za­mó­wione po te­ście pla­su­ją­cym, który od­bę­dzie się we wrześniu).