Rada Samorządu Uczniowskiego

Jak działa sa­mo­rząd uczniow­ski w na­szej szkole?

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wcho­dzi po dwóch re­pre­zen­tan­tów każ­dej klasy li­ce­al­nej. We wrze­śniu ta grupa drogą gło­so­wa­nia wy­brała Zarząd, który or­ga­ni­zuje pracę człon­ków RSU do końca roku szkol­nego. Wszyscy człon­ko­wie Rady spo­ty­kają się w każdy po­nie­dzia­łek pod­czas prze­rwy obia­do­wej w sali 105. Tam wy­mie­niają po­my­sły, roz­dzie­lają za­da­nia i pod­su­mo­wują udane przed­się­wzię­cia. I choć jest to po­sie­dze­nie Rady, każdy Uczeń jest mile wi­dziany, za­pra­szamy serdecznie! :)

RSU działa w LO XIV od wielu lat. Podstawowym za­da­niem RSU jest dba­nie o roz­ma­ite uczniow­skie po­trzeby. Działalność RSU ma też na celu uspraw­nie­nie ko­mu­ni­ka­cji mię­dzy uczniami a na­uczy­cie­lami i dy­rek­cją szkoły oraz uroz­ma­ice­nie ży­cia spo­łecz­no­ści szkolnej.

Zarząd RSU w roku szkol­nym 2014/2015

 • Przewodniczący RSU — Zofia Resler (klasa 2D)
 • Zastępcy — Wiktoria Dudzińska (klasa 2D), Jan Kugler (2F), Jan Łu­gow­ski (2F)
 • Skarbnik — Natalia Dubrowska (klasa 2A)
 • 3J Jakub Bukowski
  Maja Niedźwiecka
  3K Martyna Wójcik
  Wiktor Ła­to­szyńk­ski
  3L Stanisław Nowakowski
  Natalia Pospiech
  Zuzanna Burzyńska
  3M Aleksandra Maroń
  Zuzanna Ła­zow­ska
  1A Olga Zaborska
  Mikołaj Rygałło
  1B Jakub Dawidowicz
  Michał Gach
  Miriam Bouhajeb
  1C Milena Derechowska
  Emilia Chrzanowska
  1D Jan Zamiar
  Aleksandra Hryncyszyn
  1E Jagoda Andrzejewska
  1F Wiktoria Borska
  Dominika Maszko
  2A Cezary Janiak
  2B Katarzyna Zając
  Tytus Grodzicki
  2C Ewa Parszuto
  Szymon Ła­goda
  2D Wawrzyniec Sokolowski
  2E Maria Filończyk
  Kacper Gembara
  Miłosława Waniak
  Martyna Leśniak
  3A Kamil Sokołowski
  Kornelia Minkiewicz
  3B Grzegorz Makowski
  Łu­kasz Orawiec
  3C Olga Niedorys
  Adriana Dojs
  3D Agata Estreicher
  Weronika Cygan
  3E Kamila Kaźmierczak
  Martyna Skrobotowicz
  Jagoda Plucińska
  3F Wiktoria Franczak
  Konstancja Radiczew
  Kaja Kosmenda

Opiekunem RSU jest prof. Anna Rabiega.

RSU

Czym zaj­muje się Rada Samorządu Uczniowskiego?

RSU pra­cuje przez cały rok szkolny – za­czyna od ak­cji „Wprowadź pierw­szaka”, giełdy pod­ręcz­ni­ków i wy­bo­rów RSU, Zarządu, Opiekuna SU i Rzecznika Praw Ucznia we wrze­śniu, na­stęp­nie or­ga­ni­zuje gło­so­wa­nie na „Złote Psory 2014″, a w li­sto­pa­dzie od­wie­dza groby zmar­łych na­uczy­cieli LO XIV. W tym sa­mym mie­siącu urzą­dza Andrzejki, a w na­stęp­nym Mikołajki! Co się dzieje od stycz­nia do czerwca? Polub nas na www.facebook.com/samorzadczternastki, a bę­dziesz na bie­żąco ze wszyst­kim, co się dzieje w na­szej szkole!

zdjęcie 2