Rada Samorządu Uczniowskiego

Jak działa sa­mo­rząd uczniow­ski w na­szej szkole?

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wcho­dzi po dwóch re­pre­zen­tan­tów każ­dej klasy li­ce­al­nej. We wrze­śniu ta grupa drogą gło­so­wa­nia wy­brała Zarząd, który or­ga­ni­zuje pracę człon­ków RSU do końca roku szkol­nego. Wszyscy człon­ko­wie Rady spo­ty­kają się w każdy po­nie­dzia­łek pod­czas prze­rwy obia­do­wej w sali 105. Tam wy­mie­niają po­my­sły, roz­dzie­lają za­da­nia i pod­su­mo­wują udane przed­się­wzię­cia. I choć jest to po­sie­dze­nie Rady, każdy Uczeń jest mile wi­dziany, za­pra­szamy serdecznie! :)

RSU działa w LO XIV od wielu lat. Podstawowym za­da­niem RSU jest dba­nie o roz­ma­ite uczniow­skie po­trzeby. Działalność RSU ma też na celu uspraw­nie­nie ko­mu­ni­ka­cji mię­dzy uczniami a na­uczy­cie­lami i dy­rek­cją szkoły oraz uroz­ma­ice­nie ży­cia spo­łecz­no­ści szkolnej.

Zarząd RSU w roku szkol­nym 2014/2015

  • Przewodniczący RSU — Jagoda Anczakowska (klasa 2E)
  • Zastępcy — Wiktor Pilarczyk (klasa 2B)
  • Skarbnik — Jagoda Plucińska (klasa 1E)
  • Pozostali człon­ko­wie RSU to: Kornelia Minkiewicz, Kamil Sokołowski, Błażej Składnik, Kacper Synator, Olga Niedorys, Natalia Czechowska, Oskar Tokarczuk, Katarzyna Oliasz, Martyna Skrobotowicz, Magdalena Mordarska, Julia Gęborys, Michał Maciejewski, Kuba Nowak, Franciszek Zdobylak, Małgorzata Droździk, Aneta Cisakowska, Julia Pikuła, Jakub Gil, Zuzanna Drop, Wojciech Kilian, Kamil Górzyński, Maciej Dudek, Marcin Durowicz, Łu­kasz Blochel, Martyna Bużek, Julia Filbier, Asia Kowalska.

Opiekunem RSU jest prof. Anna Rabiega.

zdjęcie 1

Czym zaj­muje się Rada Samorządu Uczniowskiego?

RSU pra­cuje przez cały rok szkolny – za­czyna od ak­cji „Wprowadź pierw­szaka”, giełdy pod­ręcz­ni­ków i wy­bo­rów RSU, Zarządu, Opiekuna SU i Rzecznika Praw Ucznia we wrze­śniu, na­stęp­nie or­ga­ni­zuje gło­so­wa­nie na „Złote Psory 2014″, a w li­sto­pa­dzie od­wie­dza groby zmar­łych na­uczy­cieli LO XIV. W tym sa­mym mie­siącu urzą­dza Andrzejki, a w na­stęp­nym Mikołajki! Co się dzieje od stycz­nia do czerwca? Polub nas na www.facebook.com/samorzadczternastki, a bę­dziesz na bie­żąco ze wszyst­kim, co się dzieje w na­szej szkole!

zdjęcie 2