Fundacja Stypendialna Matematyków Wrocławskich

O sty­pen­dia mogą ubie­gać się uta­len­to­wani ucznio­wie szkół śred­nich, stu­denci nauk ma­te­ma­tycz­nych w szko­łach wyż­szych oraz mło­dzi pra­cow­nicy na­ukowi pra­cu­jący w dzie­dzi­nie matematyki.

Kryteria oceny: wy­bitne osią­gnię­cia na­ukowe w dzie­dzi­nach ma­te­ma­tycz­nych. Więcej in­for­ma­cji po skon­sul­to­wa­niu się z Fundacją.

Kontakt
Fundacja Stypendialna Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4, 50–384 Wrocław
tel. (+71) 375 74 01 (se­kre­ta­riat Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego)
fax (+71) 375 74 29
strona: www.fsmw.uni.wroc.pl
e-mail: fsmw@math.uni.wroc.pl