Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Fundusz po­maga w roz­woju uczniom szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i szkół śred­nich o wy­bit­nych uzdol­nie­niach po­znaw­czych, tech­nicz­nych, pla­stycz­nych, ba­le­to­wych i mu­zycz­nych, or­ga­ni­zu­jąc sy­tu­acje sprzy­ja­jące roz­wo­jowi uzdol­nień spe­cjal­nych i roz­wo­jowi ogólnemu.

Fundusz nie udziela po­mocy pie­nięż­nej o cha­rak­te­rze so­cjal­nym — no­mi­na­cje Funduszu są przy­zna­wane oso­bom, które mają zna­czące osią­gnię­cia i chcą pra­co­wać nad swoim roz­wo­jem. Fundusz za­pew­nia bez­płatny udział w za­ję­ciach pro­wa­dzo­nych przez pra­cow­ni­ków wyż­szych uczelni i in­sty­tu­tów Polskiej Akademii Nauk, ta­kich jak: obozy na­ukowe, warsz­taty ba­daw­cze, se­mi­na­ria, or­ga­ni­zuje warsz­taty mu­zyczne i pla­styczne, kon­certy i wy­stawy; sty­pen­dy­stom po­maga też fi­nan­sowo w re­ali­za­cji dzia­łań słu­żą­cych roz­wo­jowi, np. w udziale w mu­zycz­nych kur­sach mi­strzow­skich i kon­kur­sach mię­dzy­na­ro­do­wych, w obo­zach ję­zy­ków obcych.

Nowe wnio­ski o po­moc Funduszu po­winny wpły­nąć do Biura Funduszu do 31 maja każ­dego roku. Mogą być zło­żone przez każdą in­sty­tu­cję czy osobę, rów­nież przez bez­po­śred­nio za­in­te­re­so­wa­nego. Wnioski po­winny za­wie­rać pod­sta­wowe dane oso­bowe (ko­niecz­nie ad­res do­mowy) oraz in­for­ma­cje o pracy nad roz­wo­jem za­in­te­re­so­wań i o osiągnięciach.

W przy­padku uzdol­nień pla­stycz­nych na­leży przed­sta­wić do 31 lipca 5 ry­sun­ków, 15 szki­ców „szyb­kich” i 10 prac w do­wol­nej tech­nice (ma­lar­stwo, rzeźba, gra­fika), sta­no­wią­cych wy­po­wiedź ar­ty­styczną na do­wolny te­mat (z po­twier­dze­niem przez szkołę sa­mo­dziel­no­ści ich wykonania).

W przy­padku uzdol­nień mu­zycz­nych nie­zbędne jest przed­sta­wie­nie wy­ni­ków udziału w prze­słu­cha­niach lub kon­kur­sach ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych, a także opi­nii na­uczy­ciela pro­wa­dzą­cego na­ukę na głów­nym instrumencie.

Szczegóły na stro­nie www.fundusz.org