Program stypendialny Marzenie o Nauce dla uczniów klas trzecich gimnazjum

Ruszyła re­kru­ta­cja do pro­gramu sty­pen­dial­nego Marzenie o Nauce.

Jeżeli je­steś w III kla­sie gim­na­zjum, je­steś zdolny, am­bitny, Twoim ce­lem jest roz­wi­jać się i masz od­wagę speł­nić swoje ma­rze­nie o na­uce w naj­lep­szym li­ceum, zgłoś się do pro­gramu Marzenie o Nauce Fundacji EFC!

Fundacja EFC roz­po­częła pro­ces re­kru­ta­cyjny, do szó­stej edy­cji pro­gramu Marzenie o Nauce. Inicjatywa skie­ro­wana jest do gim­na­zja­li­stów klas III, któ­rzy na ko­niec I se­me­stru mieli śred­nią ocen co naj­mniej 4,5, za­miesz­kują miej­sco­wo­ści do 30 tys. miesz­kań­ców, a do­chód w go­spo­dar­stwie do­mo­wym na jedną osobę nie prze­kra­cza 900 PLN netto. Aby przy­stą­pić do re­kru­ta­cji na­leży wy­peł­nić for­mu­larz zgło­sze­niowy do 31 marca każ­dego roku. Zgłoszenia wy­peł­nione po tym ter­mi­nie nie będą rozpatrywane.

W ra­mach sty­pen­dium Fundacja EFC po­krywa koszty za­kwa­te­ro­wa­nia i wy­ży­wie­nia w szkol­nej bur­sie, udo­stęp­nia pod­ręcz­niki, fi­nan­suje opłaty szkolne, ubez­pie­cze­nie, koszty wy­cie­czek kla­so­wych, na­ukę ję­zy­ków ob­cych, a pod­czas fe­rii i wa­ka­cji za­pew­nia swoim Stypendystom ak­tywny wy­po­czy­nek. W kwiet­niu na stro­nie in­ter­ne­to­wej Fundacji EFC, zo­staną ogło­szone wy­niki I etapu re­kru­ta­cyj­nego. Następnie za­kwa­li­fi­ko­wani kan­dy­daci zo­staną od­wie­dzeni w swo­ich miej­sco­wo­ściach przez Koordynatorów Regionalnych. Ostateczne wy­niki ca­łego pro­cesu będą znane pod ko­niec czerwca. Warunkiem przy­zna­nia sty­pen­dium jest przy­ję­cie kan­dy­data do li­ceum wska­za­nego przez EFC w da­nym wo­je­wódz­twie — li­sta szkół, in­ter­na­tów i burs.

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z naj­czę­ściej za­da­wa­nymi py­ta­niami oraz re­gu­la­mi­nem pro­gramu sty­pen­dial­nego Marzenie o Nauce.

Zapraszamy i ży­czymy speł­nie­nia marzeń!