Program stypendialny „Świat dla Młodych”

Stypendium jest prze­zna­czone dla uczniów szkół gim­na­zjal­nych i po­nad­gim­na­zjal­nych, któ­rzy pod­czas na­uki w szkole wy­ka­zali się szcze­gól­nymi uzdol­nie­niami, osią­gnię­ciami i ak­tyw­no­ścią w za­kre­sie ję­zy­ków obcych.

Do ubie­ga­nia się o przy­zna­nie Stypendium upraw­nione są osoby speł­nia­jące łącz­nie na­stę­pu­jące kryteria:

  • Są uczniami szkół gim­na­zjal­nych i ponadgimnazjalnych,
  • Wykazują się bar­dzo do­brymi wy­ni­kami w na­uce, uzy­skali śred­nią ocen na świa­dec­twie ostat­nio ukoń­czo­nej klasy mi­ni­mum 5 (bar­dzo do­brą), ocenę 6 (ce­lu­jącą) z co naj­mniej jed­nego ję­zyka ob­cego oraz wy­ka­zują się ak­tyw­no­ścią pozaszkolną,
  • Posiadają udo­ku­men­to­wane osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie co naj­mniej jed­nego ję­zyka ob­cego. Za osią­gnię­cia ta­kie uwa­żane jest uzy­ska­nie ty­tułu lau­re­ata na po­zio­mie wo­je­wódz­kim w kon­kur­sie „zDolny Ślą­zak Gimnazjalista” z ję­zyka ob­cego dla uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz ty­tułu lau­re­ata na po­zio­mie wo­je­wódz­kim w olim­pia­dzie przed­mio­to­wej z ję­zyka ob­cego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Podstawą ubie­ga­nia się o Stypendium zło­że­nie przez kan­dy­data wnio­sku o przy­zna­nie Stypendium „ŚWIAT DLA MŁODYCH” wy­sła­nego na ad­res Fundatora do dnia 31 paź­dzier­nika każ­dego roku.

Wnioski pro­simy kie­ro­wać na ad­res Fundatora:
Fundacja Świat dla Młodych Katarzyny i Michała Tyszkowskich
ul. Parkowa 19
51–616 Wrocław
z do­pi­skiem na ko­per­cie Wniosek o Stypendium „ŚWIAT DLA MŁODYCH”.

Szczegóły na stro­nie szkoły i u pedagoga.

Regulamin

Plik: PDF
Rozmiar: 157KB

 

Wniosek

Plik: PDF
Rozmiar: 169KB