Stypendia Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia już 09 lipca 2018 roku roz­pocz­nie re­kru­ta­cję do VII Edycji sty­pen­diów akademickich.

Celem Fundacji jest zwięk­sza­nie szans edu­ka­cyj­nych mło­dzieży z ma­łych miej­sco­wo­ści, re­ali­zo­wane po­przez po­moc fi­nan­sową, która nie­jed­no­krot­nie jest je­dyną szansą na pod­ję­cie stu­diów wyż­szych w więk­szych miastach.

Stypendia w wy­so­ko­ści 5000zł. przy­zna­wane są na okres pierw­szego roku stu­diów sta­cjo­nar­nych na uczel­niach akademickich.

Warunki przy­zna­wa­nia sty­pen­diów w Regulaminie Fundacji na stro­nie www.fejj.pl

Wszelkie py­ta­nia pro­simy kie­ro­wać na styp.1rok [at] fejj.pl

Nasz Fanpage na Facebook’u: www.facebook.com/FEimJJ