Stypendia Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Maturzysto!

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia or­ga­ni­zuje V edy­cję sty­pen­diów akademickich.

W roku aka­de­mic­kim 2016/2017 Fundacja za­mie­rza przy­znać 600 sty­pen­diów wy­pła­ca­nych w 10 mie­sięcz­nych ra­tach po 500zł.

Jeśli:

  • zda­łeś eg­za­min ma­tu­ralny w 2015 lub 2016 roku,
  • w roku aka­de­mic­kim 2016/2017 po raz pierw­szy po­dej­mu­jesz studia,
  • miesz­kasz na wsi lub w mie­ście po­ni­żej 30 000 mieszkańców,
  • średni mie­sięczny do­chód na osobę w two­jej ro­dzi­nie w 2015 roku nie prze­kro­czył 1110 zł,

za­po­znaj się z Regulaminem Fundacji i za­re­je­struj się na na­szej stronie.

Rekrutacja trwa od 11 lipca do 7 wrze­śnia każ­dego roku (do godz. 16:00).

Cała ope­ra­cja re­kru­ta­cji sty­pen­dy­stów od­bywa się przez Internet!

Warunki przy­zna­wa­nia sty­pen­diów w Regulaminie Fundacji na stro­nie www.fejj.pl

Wszelkie py­ta­nia pro­simy kie­ro­wać na styp.1rok [at] fejj.pl

Nasz Fanpage na Facebook’u: www.facebook.com/FEimJJ