Stypendia Matematyczne Wrocławia

Informacja kie­ro­wana jest do ma­tu­rzy­stów, któ­rzy zdali eg­za­min ma­tu­ralny na po­zio­mie roz­sze­rzo­nym z ma­te­ma­tyki i pod­jęli dal­szą na­ukę na jed­nej z wro­cław­skich uczelni wyższych.

Celem sty­pen­dium jest po­pu­la­ry­za­cja na­uki przed­mio­tów ści­słych wśród uczniów wro­cław­skich szkół ponadgimnazjalnych.

Wnioski skła­dają za­in­te­re­so­wani do 30 wrze­śnia każ­dego roku do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Dział Projektów Edukacyjnych.

Szczegółowe in­for­ma­cje w gab. 112 u pe­da­goga lub www.wroclaw.pl.