Stypendia Rady Powiatu Wrocławskiego

Wnioski można skła­dać do dnia 15 lipca 2019 r.

Szczegółowe za­sady Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szcze­gól­nie uzdol­nio­nych uczniów szkół dla mło­dzieży wraz wy­ma­ga­nymi for­mu­la­rzami do­stępne są na stro­nie in­ter­ne­to­wej: www.powiatwroclawski.pl w za­kładce „Stypendia Rady Powiatu”.