Stypendia i zasiłki szkolne

Komunikat — sty­pen­dia szkolne

Stypendium szkolne może otrzy­mać uczeń znaj­du­jący się w trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej, wy­ni­ka­ją­cej z ni­skich do­cho­dów na osobę w ro­dzi­nie, w szcze­gól­no­ści gdy w ro­dzi­nie wy­stę­puje: bez­ro­bo­cie, nie­peł­no­spraw­ność, ciężka lub dłu­go­trwała cho­roba, wie­lo­dziet­ność, brak umie­jęt­no­ści wy­peł­nia­nia funk­cji opiekuńczo-wychowawczych, al­ko­ho­lizm lub nar­ko­ma­nia, a także gdy ro­dzina jest nie­pełna lub wy­stą­piło zda­rze­nie lo­sowe. Wniosek o przy­zna­nie sty­pen­dium szkol­nego składa się do 15 wrze­śnia da­nego roku szkol­nego. Wniosek może zo­stać zło­żony po tym ter­mi­nie, jed­nak na­leży wtedy do­dat­kowo uza­sad­nić wnio­sek oraz wska­zać po­wód prze­kro­cze­nia terminu.

Kto może zło­żyć wniosek?

  • Rodzice, opie­ku­no­wie prawni nie­peł­no­let­niego ucznia,
  • peł­no­letni uczeń,
  • dy­rek­tor szkoły.

Rodzic (opie­kun prawny) nie­peł­no­let­niego ucznia oraz peł­no­letni uczeń do wnio­sku o przy­zna­nie sty­pen­dium zo­bo­wią­zani są do­łą­czyć in­for­ma­cje o wszyst­kich do­cho­dach uzy­ska­nych przez człon­ków ro­dziny w mie­siącu po­prze­dza­ją­cym ter­min zło­że­nia wnio­sku. Gdy wnio­sek składa dy­rek­tor szkoły, nie musi on po­da­wać da­nych uza­sad­nia­ją­cych przy­zna­nie świadczenia.

WAŻNE — świad­czeń wy­cho­waw­czych (Program „500+”) nie wli­cza się do do­cho­dów rodziny!

Zasiłek szkolny może być przy­znany uczniowi znaj­du­ją­cemu się przej­ściowo w trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej z po­wodu zda­rze­nia lo­so­wego. Wniosek o za­si­łek szkolny na­leży zło­żyć w ter­mi­nie dwóch mie­sięcy od daty wy­stą­pie­nia zda­rze­nia lo­so­wego. Do wnio­sku na­leży do­łą­czyć do­ku­ment po­twier­dza­jący wy­stą­pie­nie zda­rze­nia losowego.

Druki wnio­sków, oświad­czeń i za­świad­czeń do­ty­czą­cych za­sił­ków i sty­pen­diów szkol­nych do­stępne są na stro­nie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

http://www.mops.wroclaw.pl/do-pobrania/wnioski-i-regulaminy/stypendia-szkolne-i-zasilki-szkolne

Wnioski można skła­dać od po­nie­działku do piątku, w go­dzi­nach od 8:00 do 15:00 w Dziale Wsparcia Mieszkańców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hubskiej 30/32.