Stypendia i zasiłki szkolne

W roku szkol­nym 2015/2016 wnio­ski o przy­zna­nie po­mocy ma­te­rial­nej o cha­rak­te­rze so­cjal­nym na­leży skła­dać w dziale świad­czeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hubskiej 30/32

Klienci ob­słu­gi­wani są w na­stę­pu­ją­cych godzinach:

  • po­nie­dzia­łek – środa, pią­tek: od 7:30 do 15:00
  • czwar­tek: od 7:30 do 16:00

Informacje udzie­lane są także drogą te­le­fo­niczną pod nu­me­rem te­le­fonu 71/78–22-494 lub 71/78–25-994.

Wnioski można skła­dać na za­pro­po­no­wa­nych przez MOPS drukach:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zwraca się z prośbą do osób chcą­cych ubie­gać się o sty­pen­dia szkolne, aby skła­dały wnio­ski, o ile to moż­liwe, po dniu 15 sierp­nia 2015 r.

Wniosek o sty­pen­dium szkolne na­leży zło­żyć w ter­mi­nie do dnia 15.09.2015 r. W przy­padku ko­le­giów na­uczy­ciel­skich ję­zy­ków ob­cych, pra­cow­ni­ków służb spo­łecz­nych wnio­sek o sty­pen­dium szkolne na­leży zło­żyć w ter­mi­nie do dnia 15.10.2015 r.

Wniosek o za­si­łek szkolny można zło­żyć w ter­mi­nie dwóch mie­sięcy od daty wy­stą­pie­nia zda­rze­nia losowego.

Pomoc ma­te­rialna o cha­rak­te­rze so­cjal­nym przysługuje:

  1. Uczniom szkół pu­blicz­nych i nie­pu­blicz­nych o upraw­nie­niach szkół pu­blicz­nych dla mło­dzieży i dla do­ro­słych oraz słu­cha­czom pu­blicz­nych ko­le­giów na­uczy­ciel­skich, na­uczy­ciel­skich ko­le­giów ję­zy­ków ob­cych i ko­le­giów pra­cow­ni­ków służb spo­łecz­nych — do czasu ukoń­cze­nia kształ­ce­nia, nie dłu­żej jed­nak niż do ukoń­cze­nia 24 roku życia.
  2. Wychowankom pu­blicz­nych i nie­pu­blicz­nych ośrod­ków umoż­li­wia­ją­cych dzie­ciom i mło­dzieży upo­śle­dzo­nym w stop­niu głę­bo­kim, a także dzie­ciom i mło­dzieży upo­śle­dzo­nym umy­słowo ze sprzę­żo­nymi nie­peł­no­spraw­no­ściami re­ali­za­cję od­po­wied­nio obo­wiązku szkol­nego i obo­wiązku na­uki — do czasu ukoń­cze­nia re­ali­za­cji obo­wiązku nauki.
  3. Uczniom szkół nie­pu­blicz­nych nie­po­sia­da­ją­cych upraw­nień szkół pu­blicz­nych dla mło­dzieży i dla do­ro­słych – do czasu ukoń­cze­nia re­ali­za­cji obo­wiązku nauki.
  4. Słuchaczom nie­pu­blicz­nych ko­le­giów na­uczy­ciel­skich i na­uczy­ciel­skich ko­le­giów ję­zy­ków ob­cych – do czasu ukoń­cze­nia kształ­ce­nia, nie dłu­żej jed­nak niż do ukoń­cze­nia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzy­mać uczeń znaj­du­jący się w trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej, wy­ni­ka­ją­cej z ni­skich do­cho­dów na osobę w ro­dzi­nie, w szcze­gól­no­ści, gdy w ro­dzi­nie wy­stę­puje: bez­ro­bo­cie, nie­peł­no­spraw­ność, ciężka lub dłu­go­trwała cho­roba, wie­lo­dziet­ność, brak umie­jęt­no­ści wy­peł­nia­nia funk­cji opiekuńczo-wychowawczych, al­ko­ho­lizm lub nar­ko­ma­nia, a także, gdy ro­dzina jest nie­pełna lub wy­stą­piło zda­rze­nie losowe.

Rodziną w ro­zu­mie­niu prze­pi­sów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po­mocy spo­łecz­nej są osoby spo­krew­nione lub nie­spo­krew­nione po­zo­sta­jące w fak­tycz­nym związku, wspól­nie za­miesz­ku­jące i gospodarujące.

Zasiłek szkolny może być przy­znany uczniowi znaj­du­ją­cemu się przej­ściowo w trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej z po­wodu zda­rze­nia losowego.

Ponadto wa­run­kiem przy­zna­nia po­mocy ma­te­rial­nej o cha­rak­te­rze so­cjal­nym jest za­miesz­ka­nie na te­re­nie gminy Wrocław.

Świad­cze­nia po­mocy ma­te­rial­nej o cha­rak­te­rze so­cjal­nym mogą być przy­znane na wniosek:

  1. ro­dzi­ców, opie­ku­nów praw­nych nie­peł­no­let­niego ucznia,
  2. peł­no­let­niego ucznia,
  3. dy­rek­tora szkoły, ko­le­gium na­uczy­ciel­skiego, na­uczy­ciel­skiego ko­le­gium ję­zy­ków ob­cych, ko­le­gium pra­cow­ni­ków służb spo­łecz­nych lub ośrodka, o któ­rym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o sys­te­mie oświaty.

Świad­cze­nia po­mocy ma­te­rial­nej o cha­rak­te­rze so­cjal­nym mogą być także przy­znane z urzędu.

Wnioskodawcy zo­bo­wią­zani są przed­sta­wić in­for­ma­cje o wszyst­kich do­cho­dach uzy­ska­nych w mie­siącu po­prze­dza­ją­cym ter­min zło­że­nia wniosku.

Podstawa prawna: