Stypendium dla maturzystów

Indeks Start2Star to no­wa­tor­ski pro­gram sty­pen­dialny, obej­mu­jący cały, na­wet pię­cio­letni okres stu­diów. Jego głów­nym ce­lem jest za­pew­nie­nie wy­bra­nej gru­pie naj­zdol­niej­szych i naj­bar­dziej ak­tyw­nych spo­łecz­nie ma­tu­rzy­stów, po­cho­dzą­cych z nie­za­moż­nych ro­dzin, środ­ków fi­nan­so­wych na od­by­cie studiów.

Organizatorem pro­gramu sty­pen­dial­nego jest Fundacja im. Lesława A. Pagi. O sty­pen­dia mogą ubie­gać się wszy­scy ma­tu­rzy­ści, któ­rzy mogą po­chwa­lić się zna­ko­mi­tymi wy­ni­kami w na­uce, jak rów­nież po­tra­fią udo­wod­nić, że są przed­się­bior­czy i ak­tywni spo­łecz­nie! Podstawą ubie­ga­nie się o sty­pen­dium Indeks Start2Star jest for­mu­larz, który na­leży wy­peł­nić w internecie.

O uzy­ska­nie sty­pen­dium w ra­mach pro­gramu Indeks Start2Star mo­żesz ubie­gać się, jeśli:

  • Jesteś uczniem ostat­niej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.
  • W bie­żą­cym roku szkol­nym przy­stą­pisz do zda­wa­nia eg­za­minu maturalnego.
  • Możesz po­chwa­lić się do­brymi wy­ni­kami w na­uce, w przed­ostat­niej kla­sie szkoły po­nad­gim­na­zjal­nej uzy­ska­łeś śred­nią ocen po­wy­żej 4,0.
  • Po uzy­ska­niu świa­dec­twa ma­tu­ral­nego bę­dziesz sta­rać się o przy­ję­cie na wyż­szą uczel­nię na te­re­nie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Aktywnie dzia­łasz po za­ję­ciach lekcyjnych.
  • W Twojej ro­dzi­nie mie­sięczny do­chód netto na osobę nie prze­kro­czył 800 zł od dwóch lat podatkowych.

Strona www: www.paga.org.pl