Stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Stypendium prze­zna­czone jest dla uczniów z naj­uboż­szych re­gio­nów Polski.

Śred­nia ocen mi­ni­mum 4,5, do­chód na osobę w ro­dzi­nie nie wyż­szy niż 560 zł netto.

Wnioski przyj­mo­wane przez cały rok, ale roz­pa­try­wane dwa razy w roku (w pierw­szym i dru­gim se­me­strze nauki).

Wnioski składa się u księ­dza ko­or­dy­na­tora w swo­jej die­ce­zji. Informacje: www.dzielo.pl