Stypendium Fundacji Efekt Motyla

Stypendium Fundacji Efekt Motyla prze­zna­czone jest dla uczniów z te­renu ca­łej Polski zdol­nych i zmo­ty­wo­wa­nych do na­uki, któ­rych trudna sy­tu­acja ma­te­rialna utrud­nia zdo­by­wa­nie wiedzy.

Celem sty­pen­dium jest wspo­ma­ga­nie edu­ka­cji mło­dych lu­dzi, roz­bu­dza­nie am­bi­cji i przed­się­bior­czo­ści. Stypendia w wy­so­ko­ści 300 zł na mie­siąc przy­zna­wane są przez ko­lejne 10 mie­sięcy roku szkol­nego. Ponadto dla wy­bra­nych Stypendystów or­ga­ni­zo­wany jest także wy­jazd mo­ty­wa­cyjny do Warszawy w paź­dzier­niku 2018r. po­łą­czony z warsz­ta­tami rozwojowymi.

Warunki for­malne, ja­kie na­leży spełnić:

  • za­miesz­ka­nie na wsi,
  • uczęsz­cza­nie do VII klasy szkoły podstawowej/ II i III klasy gim­na­zjum / szkoły po­nad­gim­na­zjal­nej (li­ceum, tech­ni­kum, szkoła zawodowa),
  • trudna sy­tu­acja ma­te­rialna w rodzinie
  • prze­sła­nie po­praw­nie wy­peł­nio­nego wnio­sku o przy­zna­nie sty­pen­dium w ter­mi­nie 1–15 lipca 2018r. wraz ze ska­nem świa­dec­twa szkol­nego za rok 2017/18 na ad­res e-mail: stypendia@papilionis.org

Informacje o stypendium

Plik: PDF
Rozmiar: 90KB

 

Wniosek o przy­zna­nie stypendium

Plik: PDF
Rozmiar: 144KB