Stypendium Fundacji Efekt Motyla

Fundacja Efekt Motyla (Effectus Papilionis) za­chęca uczniów gim­na­zjów i li­ceów miesz­ka­ją­cych na te­re­nach wiej­skich do ubie­ga­nia się o sty­pen­dium na­ukowe. Stypendium prze­zna­czone jest dla uczniów zdol­nych i zmo­ty­wo­wa­nych do na­uki, któ­rych trudna sy­tu­acja ma­te­rialna utrud­nia zdo­by­wa­nie wiedzy.

Warunki for­malne, ja­kie na­leży spełnić:

  • za­miesz­ka­nie na wsi
  • uczęsz­cza­nie do gim­na­zjum / liceum

Kryteriami bra­nymi pod uwagę jest śred­nia z ocen (wy­ma­gany skan świa­dec­twa) i wy­peł­niony kwe­stio­na­riusz do­łą­czony do zgło­szeń. Kwestionariusz otrzyma każdy za­in­te­re­so­wany uczeń, pi­sząc na ad­res papilionis@papilionis.org

Stypendia w wy­so­ko­ści 300 zł na mie­siąc przy­zna­wane będą przez ko­lejne 10 mie­sięcy roku szkol­nego 2012/2013.

Raz w roku dla sty­pen­dy­stów or­ga­ni­zo­wany jest także wy­jazd mo­ty­wa­cyjny po­łą­czony z warsz­ta­tami rozwojowymi.

Aplikacje przyj­mu­jemy do dnia 8 lipca każ­dego roku.

www.papilionis.org