Stypendium Fundacji Efekt Motyla

Stypendium Fundacji Efekt Motyla prze­zna­czone jest dla uczniów z te­renu ca­łej Polski zdol­nych i zmo­ty­wo­wa­nych do na­uki, któ­rych trudna sy­tu­acja ma­te­rialna utrud­nia zdo­by­wa­nie wiedzy.

Celem sty­pen­dium jest wspo­ma­ga­nie edu­ka­cji mło­dych lu­dzi, roz­bu­dza­nie am­bi­cji i przed­się­bior­czo­ści. Stypendia w wy­so­ko­ści 300 zł na mie­siąc przy­zna­wane są przez ko­lejne 10 mie­sięcy roku szkol­nego. Ponadto dla Stypendystów or­ga­ni­zo­wany jest także wy­jazd mo­ty­wa­cyjny do Warszawy po­łą­czony z warsz­ta­tami rozwojowymi.

Warunki for­malne, ja­kie na­leży spełnić:

  • za­miesz­ka­nie na wsi
  • uczęsz­cza­nie do VII i VIII klas szkoły pod­sta­wo­wej / szkoły po­nad­gim­na­zjal­nej (li­ceum, tech­ni­kum, bran­żowa szkoła)
  • trudna sy­tu­acja materialna

Kryteriami bra­nymi pod uwagę jest śred­nia z ocen (wy­ma­gany skan świa­dec­twa) i wy­peł­niony kwe­stio­na­riusz do­łą­czony do zgło­szeń. Kwestionariusz otrzyma każdy za­in­te­re­so­wany uczeń, pi­sząc na ad­res papilionis@papilionis.org

www.papilionis.org