Stypendium Szkół Zjednoczonego Świata

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata we współ­pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej or­ga­ni­zuje kon­kurs o uzy­ska­nie sty­pen­dium na na­ukę w szko­łach United World Colleges (UWC). Pełne sty­pen­dia ofe­ro­wane przez te szkoły na dwa ostat­nie lata na­uki, za­koń­czone mię­dzy­na­ro­dową ma­turą IB, po­kry­wają koszty na­uki i utrzy­ma­nie w UWC.

Warunkiem przy­stą­pie­nia do kon­kursu o sty­pen­dium do jed­nej ze szkół za­gra­nicz­nych jest:

  • wiek 16–17 lat (II klasa liceum),
  • do­bra zna­jo­mość ję­zyka angielskiego,
  • śred­nia ocen z przed­mio­tów ogól­no­kształ­cą­cych mi­ni­mum 4,5,
  • wy­bitne, udo­ku­men­to­wane osią­gnię­cia pozaszkolne,
  • do­świad­cze­nie w pracy cha­ry­ta­tyw­nej, spo­łecz­nej, ar­ty­stycz­nej i/lub szkolne.

Szczegóły na stro­nie: www.uwc.org.pl.