Szkolny Nobel

Konkurs ma na celu wy­ło­nie­nie, uho­no­ro­wa­nie i pro­mo­cję naj­wy­bit­niej­szych uczniów Wrocławia.

Konkurs od­bywa się w trzech kategoriach:

 1. szkoły pod­sta­wowe,
 2. gim­na­zja,
 3. szkoły po­nad­gim­na­zjalne.

Laureatów kon­kursu wy­ła­nia się w 16 dziedzinach:

 1. W ka­te­go­rii szkół pod­sta­wo­wych
  Naukowa, Artystyczna.
 2. W ka­te­go­rii gim­na­zjów
  Naukowa — przed­mioty hu­ma­ni­styczne
  Naukowa — przed­mioty matematyczno-przyrodnicze
  Artystyczna, Literacka.
 3. W ka­te­go­rii szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
  Matematyczno-Fizyczna, Biologiczno-Chemiczna, Geograficzna, Ekonomiczna, Techniczna, Technologia Informacyjna, Nauki Społeczne, Języki Obce, Literacka, Artystyczna.

W każ­dej dzie­dzi­nie wy­ła­niany jest je­den lau­reat. Laureat Szkolnego Nobla otrzy­muje sty­pen­dium Prezydenta Wrocławia, w ra­mach Uczniowskiego Programu Stypendialnego, oraz sta­tu­etkę Szkolnego Nobla i oko­licz­no­ściowy dyplom.

Konkurs od­bywa się w opar­ciu o udo­ku­men­to­wany do­ro­bek ucznia (po­twier­dzone kse­ro­ko­pie dy­plo­mów) w zakresie:

 1. osią­gnięć w dzia­łal­no­ści na­uko­wej, prac naukowo-badawczych, publikacji,
 2. do­ko­nań twór­czych i artystycznych,
 3. osią­gnięć w olim­pia­dach oraz kon­kur­sach przed­mio­to­wych i zawodowych,
 4. in­nych osią­gnięć, uzna­nych przez wnio­sko­dawcę za istotne.

Zgłoszenia na­leży kie­ro­wać pod adres:

Komisja Merytoryczna Szkolnego Nobla w dzie­dzi­nie
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
50–089 Wrocław, ul. Swobodna 71/73

Regulamin Konkursu oraz for­mu­larz wnio­sku zgło­sze­nia kan­dy­data do­stępny jest na stro­nie www.wcdn.wroc.pl w za­kładce Konkursy.