Informacje ogólne

W czerwcu 2004 r. w ra­mach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”, zo­stała pod­jęta ini­cja­tywa po­wtó­rze­nia kon­kursu ogło­szo­nego przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na two­rze­nie Szkolnego Ośrodka Kariery — na­sza szkoła po­sta­no­wiła wziąć udział w kon­kur­sie, który stwo­rzył nowe moż­li­wo­ści dla młodzieży.

20 wrze­śnia 2004 r. na­de­szła in­for­ma­cja do szkoły o wy­ni­kach kon­kursu. Byliśmy jedną z sze­ściu szkół w wo­je­wódz­twie dol­no­ślą­skim, które uzy­skały ak­cep­ta­cję ko­mi­sji oce­nia­ją­cej. Naszą dzia­łal­ność zgod­nie z pro­jek­tem roz­po­czę­li­śmy 1 stycz­nia 2005 roku.

Działania w Szkolnym Ośrodku Kariery

Głównym za­da­niem na eta­pie kształ­ce­nia jest po­moc uczniom w zdo­by­wa­niu umie­jęt­no­ści po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji wy­boru za­wodu i kie­runku dal­szego kształ­ce­nia. Pomoc ta po­winna opie­rać się na dzia­ła­niu ma­ją­cym na celu wpro­wa­dze­nie mło­dzieży w dzie­dzinę do­ko­ny­wa­nia wy­bo­rów i po­dej­mo­wa­nia waż­nych dla ich przy­szło­ści de­cy­zji, a przede wszyst­kim po­bu­dza­nia do twór­czej pracy nad sobą.

Godziny pracy

Szkolnego Ośrodka Kariery w Zespole Szkół Nr 14, sala 112.

Doradca za­wo­dowy: Barbara Dziekońska-Łęga
Kontakt te­le­fo­niczny: 71 7986890 wewn. 140
E-mail: bdziekonska@lo14.wroc.pl

Dzień Godziny pracy
po­nie­dzia­łek 9.00–14.00
wto­rek 12.00–17.00
środa 9.00–14.00
czwar­tek 9.00–13.00
pią­tek 8.30–11.30