Kierunki działań SzOK

Szkolny Ośrodek KarieryDziałania do­rad­cze skie­ro­wane są na przy­go­to­wa­nie uczniów do po­dej­mo­wa­nia sa­mo­dziel­nych de­cy­zji ży­cio­wych (nie tylko za­wo­do­wych) Przygotowanie ich do sa­mo­dziel­nego po­ru­sza­nia się po rynku pracy, kształ­to­wa­niu ak­tyw­nej po­stawy wo­bec wła­snego ży­cia za­wo­do­wego.
Szczegółowa te­ma­tyka za­jęć do­sto­so­wana jest do róż­nych grup wie­ko­wych a kon­cen­truje się wo­kół trzech blo­ków tematycznych:

 • roz­wój samopoznania,
 • na­uka i praca,
 • pla­no­wa­nie kariery.

Każdy blok służy po­głę­bia­niu re­flek­sji ucznia nad sa­mym sobą.

Na blok roz­wój sa­mo­po­zna­nia skła­dają się za­gad­nie­nia po­ma­ga­jące uczniom od­po­wie­dzieć na py­ta­nie „jaki je­stem ?” oraz „jak mnie wi­dzą inni?”, ja­kie są moje za­in­te­re­so­wa­nia, kie­runki ak­tyw­no­ści, zdol­no­ści i moż­li­wo­ści? Uczeń po­znaje sys­temy war­to­ści i role społeczne.

W bloku na­uka i praca znaj­dują się in­for­ma­cje o świe­cie pracy, po­przez głęb­sze zro­zu­mie­nie roli pra­cow­nika w kon­fron­ta­cji z rolą ucznia.

Szkolny Ośrodek KarieryZadaniem ostat­niego bloku pla­no­wa­nie ka­riery jest do­star­cze­nie uczniom kon­kret­nych wska­zó­wek jak przy­go­to­wać się do pod­ję­cia roli za­wo­do­wej, jak po­dej­mo­wać trudne de­cy­zje ży­ciowe.
Zagadnienia re­ali­zo­wane są w ra­mach lek­cji wy­cho­waw­czych, za­stępstw, za­jęć po­za­lek­cyj­nych na za­sa­dzie do­bro­wol­no­ści, in­dy­wi­du­al­nych spo­tkań i kon­sul­ta­cji.
Na ta­bli­cach ogło­szeń Szkolnego Ośrodka Kariery za­miesz­czane są in­for­ma­cje zwią­zane z te­ma­tyką warsz­ta­tów, in­for­ma­cje o moż­li­wo­ściach dal­szego kształ­ce­nia i ak­tyw­nego po­szu­ki­wa­nia pracy.
Przewiduje się pro­wa­dze­nie dzia­łań in­for­ma­cyj­nych i do­rad­czych dla ro­dzi­ców by wspo­móc ich w pro­ce­sie po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji za­wo­do­wych przez ich dzieci.

Działania w Szkolnym Ośrodku Kariery

Głównym za­da­niem na eta­pie kształ­ce­nia jest po­moc uczniom w zdo­by­wa­niu umie­jęt­no­ści po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji wy­boru za­wodu i kie­runku dal­szego kształ­ce­nia. Pomoc ta po­winna opie­rać się na dzia­ła­niu ma­ją­cym na celu wpro­wa­dze­nie mło­dzieży w dzie­dzinę do­ko­ny­wa­nia wy­bo­rów i po­dej­mo­wa­nia waż­nych dla ich przy­szło­ści de­cy­zji, a przede wszyst­kim po­bu­dza­nia do twór­czej pracy nad sobą.

Przydatnymi mogą tu­taj się oka­zać ćwi­cze­nia prze­pro­wa­dzane w Szkolnym Ośrodku Kariery z grupą mło­dzieży lub in­dy­wi­du­al­nie po­le­ga­jące na roz­wi­ja­niu umie­jęt­no­ści ta­kich jak:

 • pla­no­wa­nia wła­snej ścieżki edukacyjnej,
 • pla­no­wa­nia wła­snego roz­woju zawodowego,
 • funk­cjo­no­wa­nia na rynku pracy,

Wsparcie dla uczniów pla­nu­ją­cych roz­po­czę­cie dzia­łal­no­ści gospodarczej.

Udostępnianie zgro­ma­dzo­nych za­so­bów in­for­ma­cji edukacyjno-zawodowej m.in.:

 • spe­cja­li­stycz­nych mul­ti­me­dial­nych pro­gra­mów komputerowych,
 • ulo­tek i broszur,
 • cza­so­pism, ksią­żek i in­for­ma­to­rów, ka­set vi­deo itp.

Wskazywanie in­for­ma­cji w Internecie m. in.:

 • z za­kresu prawa pracy, po­rad­nic­twa za­wo­do­wego, pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji, telepracy
 • edu­ka­cyj­nej (szkoły, kursy, edu­ka­cja przez Internet),
 • do­ty­czą­cej tren­dów na rynku pracy.