Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery

Zadania ogólne Zadania szcze­gó­łowe Formy i me­tody pracy Oczekiwane efekty
PRACA Z UCZNIAMI Prezentacja ce­lów i form dzia­ła­nia SzOK Ulotka in­for­ma­cyjna, za­ję­cia gru­powe o cha­rak­te­rze informacyjno-promocyjnym Zapoznanie uczniów z ofertą SzOK, ich zmo­ty­wo­wa­nie do ko­rzy­sta­nia z jego usług
Poznanie wła­snych pre­dys­po­zy­cji i zainteresowań Konsultacje in­dy­wi­du­alne, te­sty, warsztaty Poznanie wła­snych sła­bych i moc­nych stron, okre­śle­nie za­in­te­re­so­wań, bu­do­wa­nie po­czu­cia wła­snej war­to­ści, kształ­to­wa­nie samodzielności
Poznanie po­trzeb lo­kal­nego rynku pracy Współpraca z Wojewódzkim i Powiatowymi Urzędami Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery, udział w Targach Pracy i Targach Edukacyjnych, prze­glą­da­nie ogło­szeń pra­so­wych i por­tali internetowych Umiejętność ko­rzy­sta­nia z in­for­ma­cji o rynku pracy i wy­cią­ga­nia wnio­sków do­ty­czą­cych wła­snej ka­riery zawodowej
Poznanie grup za­wo­do­wych i specjalności Korzystanie z in­for­ma­to­rów i kom­pu­te­ro­wej bazy da­nych o za­wo­dach, spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­lami róż­nych zawodów Rozpoznanie umie­jęt­no­ści przy­pi­sa­nych do okre­ślo­nego za­wodu, po­zna­nie pre­dys­po­zy­cji wy­ma­ga­nych do wy­ko­ny­wa­nia po­szcze­gól­nych zawodów
Planowanie wła­snego roz­woju za­wo­do­wego pod ką­tem mo­bil­no­ści zawodowej Warsztaty, lek­cje przed­się­bior­czo­ści, ko­rzy­sta­nie z róż­nych źró­deł informacji Umiejętność pro­mo­cji wła­snej osoby, po­zna­nie spo­so­bów sku­tecz­nego re­ago­wa­nia na zmie­nia­jące się wy­ma­ga­nia rynku pracy
Kształtowanie umie­jęt­no­ści pracy ze­spo­ło­wej i po­zna­nie za­sad ko­mu­ni­ka­cji wer­bal­nej i niewerbalnej Warsztaty, lek­cje przed­się­bior­czo­ści, tre­ning uwrażliwiający Umiejętność pracy w gru­pie, ko­mu­ni­ko­wa­nia się, po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji i bra­nia od­po­wie­dzial­no­ści za dzia­ła­nia grupy, kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści pre­zen­ta­cji wła­snej osoby na fo­rum grupy
Kształtowanie umie­jęt­no­ści do­ko­ny­wa­nia ade­kwat­nej samooceny Konsultacje in­dy­wi­du­alne, warsz­taty, tre­ning uwrażliwiający Umiejętność do­ko­ny­wa­nia pra­wi­dło­wej sa­mo­oceny, au­to­re­flek­sji, przy­go­to­wa­nie do sa­mo­dziel­nego do­ko­na­nia wy­boru drogi ka­riery zawodowej
PRACA Z RODZICAMI Prezentacja ro­dzi­com za­ło­żeń SzOK Informacja na ze­bra­niach kla­so­wych , ulotka informacyjna Włączenie ro­dzi­ców do dzia­łań na rzecz we­wnątrz­sz­kol­nego sys­temu in­for­ma­cji i po­rad­nic­twa zawodowego
Zajęcia edu­ka­cyjne dla rodziców Indywidualne kon­sul­ta­cje, warsztaty Wspomaganie ro­dzi­ców w pro­ce­sie po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji za­wo­do­wych przez ich dzieci
Włączenie ro­dzi­ców do dzia­łań in­for­ma­cyj­nych o za­wo­dach i prze­biegu ka­riery zawodowej Spotkania dys­ku­syjne, prezentacje Poznanie przez ro­dzi­ców spe­cy­fiki róż­nych za­wo­dów i ście­żek ka­rier zawodowych
Indywidualna praca z ro­dzi­cami uczniów ma­ją­cych pro­blemy z wy­bo­rem wła­snej drogi za­wo­do­wej /np. z po­wo­dów zdrowotnych/ Konsultacje in­dy­wi­du­alne Wspieranie ro­dzi­ców w sy­tu­acjach trudnych
Koordynacja dzia­łań wszyst­kich na­uczy­cieli na rzecz do­radz­twa za­wo­do­wego i przy­go­to­wa­nia uczniów do wy­boru drogi za­wo­do­wej lub edukacyjnej Dyskusje i kon­sul­ta­cje w ra­mach Rady Pedagogicznej, pla­no­wa­nie ścieżki edukacyjnej Ustalenie istot­nych do re­ali­za­cji za­dań z za­kresu po­rad­nic­twa i do­radz­twa za­wo­do­wego re­ali­zo­wa­nych w ra­mach ścieżki mię­dzy­przed­mio­to­wej, szcze­gól­nie w ra­mach pod­staw przedsiębiorczości
Szkolenia Rady Pedagogicznej w ra­mach WDN Seminaria szko­le­niowe Utworzenie spój­nego we­wnątrz­sz­kol­nego sys­temu po­rad­nic­twa i do­radz­twa zawodowego
WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELAMI I RADĄ PEDAGOGICZNĄ Koordynacja dzia­łań wszyst­kich na­uczy­cieli na rzecz do­radz­twa za­wo­do­wego i przy­go­to­wa­nia uczniów do wy­boru drogi za­wo­do­wej lub edukacyjnej Dyskusje i kon­sul­ta­cje w ra­mach Rady Pedagogicznej, pla­no­wa­nie ścieżki edukacyjnej Ustalenie istot­nych do re­ali­za­cji za­dań z za­kresu po­rad­nic­twa i do­radz­twa za­wo­do­wego re­ali­zo­wa­nych w ra­mach ścieżki mię­dzy­przed­mio­to­wej, szcze­gól­nie w ra­mach pod­staw przedsiębiorczości
Szkolenia Rady Pedagogicznej w ra­mach WDN Seminaria szko­le­niowe Utworzenie spój­nego we­wnątrz­sz­kol­nego sys­temu po­rad­nic­twa i do­radz­twa zawodowego
Nawiązanie kon­taktu z in­sty­tu­cjami wspie­ra­ją­cymi dzia­ła­nia SzOK Kontakty in­dy­wi­du­alne, internet Lista in­sty­tu­cji wspierających
Organizacja oraz udział w kon­fe­ren­cjach, se­mi­na­riach szko­le­nio­wych i warsz­ta­tach z za­kresu do­radz­twa zawodowego Konferencje, se­mi­na­ria szko­le­niowe, warsztaty Aktualna in­for­ma­cja z za­kresu po­rad­nic­twa i do­radz­twa za­wo­do­wego, kształ­to­wa­nie wła­snych umie­jęt­no­ści zawodowych
GROMADZENIE I UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ Stworzenie i roz­wi­ja­nie ogól­no­do­stęp­nej bazy informacyjnej Elektroniczne bazy in­for­ma­cji, in­for­ma­tory, por­tale in­ter­ne­towe, spe­cja­li­styczna prasa Aktualna in­for­ma­cja o ten­den­cjach na rynku pracy, do­stęp­nej ofer­cie edu­ka­cyj­nej, obo­wią­zu­ją­cej kla­sy­fi­ka­cji za­wo­dów, za­wo­dach przyszłości

Opracowała: mgr inż. Małgorzata Drwięga