Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Wewnątrzszkolny sys­tem do­radz­twa za­wo­do­wego w Zespole Szkół Nr 14 obej­muje za­równo uczniów jak i ro­dzi­ców. Stanowi in­te­gralną część pro­gramu wy­cho­waw­czego szkoły. Jest do­sto­so­wany do wieku i po­trzeb od­bior­ców usług Szkolnego Ośrodka Kariery.

Wewnątrzszkolny sys­tem do­radz­twa na po­zio­mie gimnazjum:

 1. Praca z uczniami:
  • Klasa I — po­zna­wa­nie sie­bie — za­in­te­re­so­wa­nia i predyspozycje.
  • Klasa II — po­zna­wa­nie świata zawodów.
  • Klasa III — oferta edu­ka­cyjna Wrocławia, za­sady re­kru­ta­cji do szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Praca z rodzicami:
  • Prezentacja za­ło­żeń pracy SzOK.
  • Przedstawienie ak­tu­al­nej i peł­nej oferty edu­ka­cyj­nej szkol­nic­twa ponadgimnazjalnego.
  • Prezentacja za­sad re­kru­ta­cji do szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Praca z na­uczy­cie­lami (wy­cho­wawcy klas III):
  • Przedstawienie ak­tu­al­nej oferty edu­ka­cyj­nej szkol­nic­twa ponadgimnazjalnego.
  • Szkolenie na te­mat za­sad re­kru­ta­cji do szkół ponadgimnazjalych.

Wewnątrzszkolny sys­tem do­radz­twa na po­zio­mie liceum:

 1. Praca z uczniami:
  • Klasa I — au­to­dia­gnoza pre­fe­ren­cji i za­in­te­re­so­wań za­wo­do­wych w od­nie­sie­niu do spe­cy­fiki pro­filu za­wo­do­wego; sys­tem wartości.
  • Klasa II — ry­nek pracy; ka­non po­szu­ki­wa­nych przez pra­co­daw­ców umie­jęt­no­ści i cech.
  • Klasa III — pla­no­wa­nie ka­riery; oferta edu­ka­cyjna w Polsce i w EU; roz­wi­ja­nie świa­do­mo­ści mo­bil­no­ści zawodowej.
 2. Praca z rodzicami:
  • Prezentacja za­ło­żeń pracy SzOK.
  • Wspomaganie ro­dzi­ców w pro­ce­sie po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji edu­ka­cyj­nych i za­wo­do­wych przez ich dzieci.

Szkolny Ośrodek Kariery w ra­mach swo­jej dzia­łal­no­ści pro­wa­dzi za­ję­cia gru­powe, zaj­muje się udzie­la­niem po­rad in­dy­wi­du­al­nych uczniom, ro­dzi­com oraz służy po­mocą nauczycielom.