Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Nr 14 ma na celu:
  • przy­go­to­wa­nie i wspie­ra­nie uczniów w po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji edu­ka­cyj­nych i za­wo­do­wych po­przez za­pew­nie­nie cią­gło­ści dzia­łań do­rad­czych, któ­rym przy­świeca idea kształ­to­wa­nia po­staw, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji ocze­ki­wa­nych od mło­dego czło­wieka przy­go­to­wu­ją­cego się do wielu ról w ży­ciu spo­łecz­nym i zawodowym,
  • kształ­to­wa­nie syl­wetki ab­sol­wenta, zgod­nie z przy­jętą cha­rak­te­ry­styką w sta­tu­cie szkoły,
  • współ­pracę wszyst­kich pra­cow­ni­ków szkoły i ro­dzi­ców uczniów w re­ali­za­cji za­dań i tre­ści z za­kresu do­radz­twa za­wo­do­wego okre­ślo­nych roz­po­rzą­dze­niem MEN w spra­wie do­radz­twa zawodowego.
 2. Adresatami dzia­łań po­dej­mo­wa­nych w szkole w ra­mach do­radz­twa za­wo­do­wego są:
  • ucznio­wie,
  • ro­dzice,
  • na­uczy­ciele.
 3. Działania kie­ro­wane do uczniów w Zespole Szkół Nr 14 po­le­gają na:
  • pro­wa­dze­niu za­jęć z za­kresu do­radz­twa za­wo­do­wego w ra­mach go­dzin do dys­po­zy­cji wychowawcy,
  • udzie­la­niu in­dy­wi­du­al­nych po­rad i kon­sul­ta­cji przez do­radcę za­wo­do­wego, na­uczy­cieli, wy­cho­waw­ców, szkol­nego pe­da­goga i psy­cho­loga oraz in­nych spe­cja­li­stów za­trud­nio­nych w szkole lub poza szkołą,
  • or­ga­ni­zo­wa­niu spo­tkań z przed­sta­wi­cie­lami wyż­szych uczelni, or­ga­ni­za­cji wspie­ra­ją­cych uczniów w re­kru­ta­cji na uczel­nie poza gra­ni­cami kraju, in­sty­tu­cji rynku pracy, pra­co­daw­cami, oso­bami pre­zen­tu­ją­cymi po­szu­ki­wane za­wody i z ab­sol­wen­tami szkoły (pre­zen­ta­cje ich ka­riery edu­ka­cyj­nej i zawodowej),
  • umoż­li­wie­niu uczniom do­stępu do in­for­ma­cji edu­ka­cyj­nej i za­wo­do­wej znaj­du­ją­cej się na stro­nach in­ter­ne­to­wych in­nych in­sty­tu­cji dzia­ła­ją­cych w ob­sza­rze do­radz­twa zawodowego,
  • or­ga­ni­zo­wa­niu ogól­nosz­kol­nych dzia­łań te­ma­tycz­nie po­wią­za­nych z orien­ta­cją za­wo­dową i do­radz­twem za­wo­do­wym (pro­jekty edu­ka­cyjne, kon­kursy, fe­sti­wale, pre­zen­ta­cje zawodów),
 4. Działania kie­ro­wane do ro­dzi­ców uczniów Zespołu Szkół Nr 14 po­le­gają na:
  • or­ga­ni­zo­wa­niu gru­po­wych spo­tkań z do­radcą za­wo­do­wym do­ty­czą­cych oferty szkół oraz za­sad i har­mo­no­gramu re­kru­ta­cji do tych szkół,
  • or­ga­ni­zo­wa­niu in­dy­wi­du­al­nych po­rad i kon­sul­ta­cji zwią­za­nych z wy­bo­rem kie­runku kształ­ce­nia i za­wodu ich dzieci,
  • udo­stęp­nia­niu in­for­ma­cji edu­ka­cyj­nych i za­wo­do­wych na te­mat moż­li­wo­ści wy­boru kie­runku kształ­ce­nia i za­wodu ich dzieci.
  • włą­cza­niu ro­dzi­ców w dzia­ła­nia z za­kresu do­radz­twa za­wo­do­wego, w szcze­gól­no­ści z za­kresu zawodoznawstwa.
 5. Działania kie­ro­wane do na­uczy­cieli po­le­gają na:
  • or­ga­ni­zo­wa­niu szko­leń w ra­mach we­wnątrz­sz­kol­nego do­sko­na­le­nia na­uczy­cieli oraz umoż­li­wie­niu pra­cow­ni­kom pe­da­go­gicz­nym udziału w kur­sach, warsz­ta­tach i kon­fe­ren­cjach z za­kresu do­radz­twa zawodowego,
  • udo­stęp­nia­niu in­for­ma­cji edu­ka­cyj­nych i zawodowych.
 6. Za re­ali­za­cję we­wnątrz­sz­kol­nego sys­temu do­radz­twa za­wo­do­wego w Zespole Szkół Nr 14 od­po­wiada do­radca za­wo­dowy, na­uczy­ciele oraz spe­cja­li­ści za­trud­nieni w szkole.
 7. Zadania dy­rek­tora szkoły po­le­gają na:
  • wy­zna­cze­niu na­uczy­cieli, wy­cho­waw­ców, do­radcy za­wo­do­wego i spe­cja­li­stów (pe­da­goga, psy­cho­loga) do re­ali­za­cji za­dań uję­tych w ustę­pie 8.;
  • za­pew­nie­niu wa­run­ków do re­ali­za­cji za­jęć z za­kresu orien­ta­cji i do­radz­twa zawodowego;
  • umoż­li­wia­niu współ­pracy szkol­nego do­radcy za­wo­do­wego, na­uczy­cieli i spe­cja­li­stów z ze­wnętrz­nymi in­sty­tu­cjami ta­kimi jak: wyż­sze uczel­nie, pra­co­dawcy, urzędy pracy, Centrum Kształcenia Praktycznego;
  • wspo­ma­ga­niu pra­cow­ni­ków pe­da­go­gicz­nych w po­sze­rza­niu wie­dzy i umie­jęt­no­ści z za­kresu do­radz­twa zawodowego.
 8. Zadania do­radcy za­wo­do­wego, na­uczy­cieli, wy­cho­waw­ców i spe­cja­li­stów (pe­da­goga, psy­cho­loga) w szkole po­le­gają na:
  • opra­co­wa­niu rocz­nego pro­gramu re­ali­za­cji we­wnątrz­sz­kol­nego sys­temu do­radz­twa zawodowego,
  • re­ali­za­cji tre­ści pro­gra­mo­wych z za­kresu do­radz­twa za­wo­do­wego w ob­sza­rach: po­zna­nia wła­snych za­so­bów uczniów, świata za­wo­dów oraz rynku pracy, rynku edu­ka­cyj­nego oraz ucze­nia się przez całe ży­cie, pla­no­wa­niu wła­snego roz­woju i po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji edu­ka­cyjno – za­wo­do­wych przez uczniów,
  • sys­te­ma­tycz­nym dia­gno­zo­wa­niu za­po­trze­bo­wa­nia uczniów, ro­dzi­ców i na­uczy­cieli na dzia­ła­nia zwią­zane z do­radz­twem zawodowym,
  • pro­wa­dze­niu za­jęć z za­kresu do­radz­twa zawodowego,
  • re­ali­zo­wa­niu dzia­łal­no­ści informacyjno-doradczej, w tym gro­ma­dze­nie, ak­tu­ali­za­cja i udo­stęp­nia­nie in­for­ma­cji edu­ka­cyj­nych i zawodowych,
  • udzie­la­niu in­dy­wi­du­al­nych po­rad i kon­sul­ta­cji uczniom i ich ro­dzi­com w za­kre­sie pla­no­wa­nia dal­szej ścieżki edukacyjno-zawodowej,
  • or­ga­ni­zo­wa­niu gru­po­wych spo­tkań z ro­dzi­cami uczniów, do­ty­czą­cych oferty szkół oraz za­sad i har­mo­no­gramu re­kru­ta­cji do tych szkół,
  • okre­śla­niu moc­nych stron, pre­dys­po­zy­cji, za­in­te­re­so­wań i uzdol­nień uczniów,
  • wska­zy­wa­niu uczniom spe­cja­li­stów, któ­rzy mogą udzie­lić wspar­cia zwią­za­nego z wy­bo­rem kie­runku kształ­ce­nia i zawodu.
 9. Realizując we­wnątrz­sz­kolny sys­temu do­radz­twa za­wo­do­wego Zespół Szkół Nr 14 współ­pra­cuje z:
  • Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu,
  • po­rad­niami psychologiczno-pedagogicznymi,
  • uczel­niami,
  • in­sty­tu­cjami rynku pracy,
  • wro­cław­skimi szko­łami ponadpodstawowymi,
  • or­ga­ni­za­cjami wspie­ra­ją­cymi uczniów w re­kru­ta­cji na uczel­nie poza gra­ni­cami kraju.