Zasoby SzOK

Wygrany pro­jekt po­zwo­lił nam na za­kup przy­dat­nej li­te­ra­tury z do­radz­twa za­wo­do­wego. Młodzież chęt­nie ko­rzy­sta z za­so­bów Szkolnego Ośrodka Kariery. Dzięki przy­chyl­no­ści Dyrekcji szkoły sta­ramy się ak­tu­ali­zo­wać i po­sze­rzać na­sze za­soby. Oto nie­które z nich:

Informator o zawodach

Perspektywy / Informator

 • 300 za­wo­dów
 • Testy pre­dys­po­zy­cji
 • Możliwości za­trud­nie­nia
 • Ścieżki edu­ka­cyjne
 • Zawody po­szu­ki­wane

Nowoczesny in­for­ma­tor edu­ka­cyjny a w nim:Informator o zawodach

opisy bli­sko 300 za­wo­dów; wy­po­wie­dzi prak­ty­ków; głosy stu­den­tów; te­sty pre­dys­po­zy­cji za­wo­do­wych; pla­no­wa­nie ka­riery; cen­tra in­for­ma­cji za­wo­do­wej; moż­li­wo­ści za­trud­nie­nia; ba­ro­metr rynku pracy; ścieżki kształ­ce­nia; uczel­nie i kie­runki stu­diów oraz wiele in­nych in­for­ma­cji dla mło­dych lu­dzi sto­ją­cych przed wy­bo­rem ścieżki ka­riery za­wo­do­wej. Informator jest nie­oce­nioną po­mocą dla na­uczy­cieli, wy­cho­waw­ców, pe­da­go­gów szkol­nych, pra­cow­ni­ków Szkolnych Ośrodków Kariery oraz pra­cow­ni­ków in­nych in­sty­tu­cji, któ­rych za­da­niem jest po­moc mło­dym lu­dziom w wy­bo­rze przy­szłego zawodu.

Informator dla maturzystów

Perspektywy / Informator 2008/2009

 • Uwzględnia nową maturę!
 • Wyższe uczel­nie
 • Studia dzienne, za­oczne i wieczorowe
 • Szkoły po­li­ce­alne
 • Zasady przy­jęć
 • Kierunki stu­diów

Informator o zawodachNajobszerniejszy, naj­po­pu­lar­niej­szy i naj­bar­dziej ak­tu­alny in­for­ma­tor o wyż­szych uczel­niach i szko­łach po­li­ce­al­nych w Polsce, pre­zen­tu­jący w atrak­cyjny spo­sób wszyst­kie moż­li­wo­ści na­uki do­stępne dla ab­sol­wen­tów szkół śred­nich w roku aka­de­mic­kim 2005/2006. Pełna oferta wszyst­kich wyż­szych uczelni — pań­stwo­wych i pry­wat­nych — ad­re­so­wana do kan­dy­da­tów na stu­dia dzienne, za­oczne i wie­czo­rowe: kie­runki stu­diów, za­sady przy­jęć, za­kres eg­za­mi­nów wstęp­nych. Wszystkie in­te­re­su­jące was ter­miny w re­kru­ta­cji 2005: dni otwar­tych, skła­da­nie do­ku­men­tów, eg­za­mi­nów pi­sem­nych i ust­nych, roz­mów kwa­li­fi­ka­cyj­nych, re­kru­ta­cji do­dat­ko­wej. Oferta wszyst­kich szkół po­li­ce­al­nych w Polsce (ad­resy, na­uczane za­wody i spe­cjal­no­ści, kry­te­ria przyjęć).

Joanna Skrzypczak — Praca w Europie. Jak, gdzie i za ile?

Wydawnictwo TELBIT / Poradnik

 • Jak zna­leźć do­brą pracę za granicą?
 • Zarobki, koszty utrzymania
 • Praca stała, se­zo­nowa, wła­sna firma
 • Pośrednicy
 • Formalności, prze­pisy
 • Prawa i obowiązki

Studia w Europie + CD ROM Informator o uczelniach

Wydawnictwo TELBIT / Poradnik 2005/2006

 • Niezbędnik stu­denta na export
 • Jak zna­leźć od­po­wied­nie studia
 • Koszty ży­cia i na­uki w Europie
 • Praca w trak­cie studiów
 • Gdzie szu­kać rze­tel­nych informacji
 • Jak wal­czyć o stypendium
 • A na­wet — co spa­ko­wać do plecaka

Andrew le­igh, Michael Maynard — Komunikacja doskonała

Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2003 / Poradnik

Jeśli na­prawdę za­leży ci na po­pra­wie swo­ich zdol­no­ści po­ro­zu­mie­wa­nia się, się­gnij po tę książkę. Ponieważ ko­mu­ni­ka­cja to bar­dzo sze­ro­kie po­ję­cie — obej­muje za­równo roz­mowę to­wa­rzy­ską, wy­wiad, jak i ko­re­spon­den­cję czy ze­bra­nia pra­cow­ni­ków — au­to­rzy po­rad­nika sku­pili się na jej trzech ro­dza­jach: ko­mu­ni­ka­cji bez­po­śred­niej, po­przez me­dium (np. te­le­fon) oraz in­ter­per­so­nal­nych związ­kach i sy­tu­acjach kon­flik­to­wych. Przystępnie oma­wiają różne jej aspekty, ak­cen­tu­jąc mo­menty, w któ­rych po­ro­zu­mie­nie mię­dzy nadawcą ko­mu­ni­katu a jego od­biorcą może być zagrożone.

Alan Fowler — Oferta pracy

Wydawnictwo PETIT, Warszawa 2000

Setki przed­się­biorstw po­szu­kują pra­cow­ni­ków. Tysiące lu­dzi po­szu­kają pracy. Jednak na ogół nie mogą się spotkać.

Ta książka:

 • od­po­wiada na py­ta­nie, jak po­winna być skon­stru­owana oferta pracy,
 • za­wiera przy­kłady kon­stru­owa­nia oferty oraz
 • aspekty prawne spo­rzą­dza­nia oferty (Kodeks Pracy)

Gisela Tautz-Wiessner — Savoir-vivre w ży­ciu zawodowym

Wydawnictwo ASTRUM / Poradnik

Co wło­żyć na ważną roz­mowę kwa­li­fi­ka­cyjną, a co na we­sele? Czym różni się dy­stans in­tymny od oso­bi­stego czy to­wa­rzy­skiego? Jakimi ce­chami po­wi­nien się wy­róż­niać do­bry szef? Co to jest „ko­deks go­ścia”? Kiedy nie na­leży wrę­czać kwia­tów? W po­rad­niku au­torka oma­wia istotne kwe­stie do­ty­czące wy­glądu ze­wnętrz­nego, oby­cza­jów w miej­scu pracy, pie­lę­gno­wa­nia wza­jem­nych sto­sun­ków, po­praw­nego i efek­tyw­nego ko­mu­ni­ko­wa­nia się, or­ga­ni­zo­wa­nia spo­tkań i uro­czy­sto­ści, a na­wet za­cho­wa­nia się przy stole. „Sztuka ży­cia”, czyli opa­no­wa­nie za­sad po­praw­nego po­stę­po­wa­nia, takt oraz urok oso­bi­sty są waż­nym klu­czem do suk­cesu! Książka ad­re­so­wana jest do osób, które dążą do suk­cesu i wie­dzą, że za­leży on w du­żej mie­rze od nas sa­mych, oraz do wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych po pro­stu po­zna­niem do­brych ma­nier w miej­scu pracy i nie tylko.

Magdalena Chrzanowska, Marcin Kozłowski — Jak na­pi­sać do­sko­nałe CV

Wydawnictwo SKRYPT

Jak wyjść zwy­cię­sko z roz­mowy kwalifikacyjnej?

 • cur­ri­cu­lum vitae,
 • li­sty motywacyjne,
 • li­sty z po­dzię­ko­wa­niami po roz­mo­wie kwalifikacyjnej

Andy Collins — Mowa ciała

Człowiek i Natura 2, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa

Co zna­czą na­sze gesty?

Książka od­sła­nia taj­niki ko­mu­ni­ka­cji nie­wa­re­bal­nej — mowę ciała, ge­stów i za­cho­wań. Dzięki ich po­zna­niu bę­dziemy w sta­nie okre­ślić ce­chy cha­rak­teru na­szych roz­mów­ców i do­trzeć do wielu, czę­sto skry­wa­nych ta­jem­nic ich wnę­trza. Umiejętność wła­ści­wego od­czy­ty­wa­nia zna­czeń ukry­tych w ludz­kich ge­stach po­może nam w na­wią­zy­wa­niu zna­jo­mo­ści, pro­wa­dze­niu roz­mów, dzia­łal­no­ści za­wo­do­wej, ży­ciu to­wa­rzy­skim etc…

Allan Tease — Mowa ciała. Jak od­czy­ty­wać my­śli in­nych lu­dzi z ich gestów?

Wydawnictwo JEDNOŚĆ / Świa­towy bestseller

 • Czy mój roz­mówca jest szczery, czy kłamie?
 • Jak jest do mnie na­sta­wiony — wrogo, czy przyjaźnie?
 • Czy rze­czy­wi­ście in­te­re­suje go to, co do niego mówię?

Te i wiele in­nych po­dob­nych py­tań to­wa­rzy­szy nam przy każ­dym nie­mal spo­tka­niu z in­nymi ludźmi. Właściwa od­po­wiedź na nie może być bar­dzo ważna, bo­wiem mogą od niej za­le­żeć ja­kieś istotne usta­le­nia, za­war­cie ko­rzyst­nych kon­trak­tów lub po pro­stu na­wią­za­nie in­te­re­su­ją­cej zna­jo­mo­ści. Najlepszym źró­dłem zdo­by­wa­nia wie­dzy o in­ten­cjach, na­sta­wie­niu i emo­cjach na­szych roz­mów­ców bę­dzie jed­nak to, co wi­dzimy, a nie to, co sły­szymy. Niemal 80% in­for­ma­cji o in­nych lu­dziach zdo­by­wamy bo­wiem z ich za­cho­wań i ge­stów. Autor, daje prak­tyczne wska­zówki, jak wła­ści­wie od­czy­ty­wać mowę ciała na­szych roz­mów­ców i jak, przy po­mocy ge­stów i póz, tak wpły­wać na ich de­cy­zje, aby osią­gnąć za­mie­rzony cel.

Paul D. Tieger, Barbara Barron-Tieger — Rób to, do czego je­steś stworzony

Wydawnictwo Studio EMKA / Poradnik

Jak od­kryć ide­alną dla sie­bie ka­rierę po­przez od­kry­cie ta­jem­nic typu osobowości.

Rób to, do czego jesteś stworzonyTa książka wpro­wa­dza po­ję­cie typu oso­bo­wo­ści i po­zwala roz­po­znać wła­sny. Wykorzystując ćwi­cze­nia i kon­kretne stra­te­gie po­szu­ki­wa­nia pracy, wy­mie­nia za­wody po­pu­larne dla da­nego typu oso­bo­wo­ści. Autorzy za­pew­niają roz­sądne po­rady za­wo­dowe, na­świe­tlają mocne strony oraz pu­łapki każ­dego typu oso­bo­wo­ści. Jeżeli nie­dawno ukoń­czy­łeś szkołę, szu­kasz pracy lub chcesz ją zmie­nić, to ten prak­tyczny po­rad­nik po­może ci od­kryć ka­rierę wła­ściwą dla siebie.

Spencer Johnson — Kto za­brał mój ser?

„Ser” to me­ta­fora wszyst­kiego, czego po­żą­damy w ży­ciu — do­brej pracy, zdro­wych związ­ków z in­nymi ludźmi, ma­jątku, zdro­wia czy spo­koju du­cho­wego. „la­bi­rynt” to miej­sce, w któ­rym szu­kamy tego czego pra­gniemy — może jest to firma dla któ­rej chcie­li­by­śmy pra­co­wać, ro­dzina czy spo­łecz­ność, w któ­rej ży­jemy. Niekiedy za­cho­wu­jemy się jak:

 • Nos, który szybko wy­czuwa zmiany, lub
 • Pędziwiatr, który szybko roz­po­czyna dzia­ła­nie, albo jak
 • Zastałek, który za­prze­cza i opiera się zmia­nom, bo oba­wia się, że przy­niosą coś złego, albo jak
 • Bojek, który uczy się przy­sto­so­wa­nia do zmian, gdy wi­dzi, że mogą przy­nieść coś lepszego.

Perspektywy. Miesięcznik edu­ka­cyjny, nr 12 styczeń/luty 2005

www.perspektywy.pl

Zawód: dzien­ni­karz Co to jest dziennikarstwo?

Artykuły:

 • Opisać świat — Stefan Bratkowski
 • Dziennikarz jest medium
 • Jak za­czy­nali naj­lepsi — Elżbieta Mackiewicz (frag­ment tek­stu z PRESS 9/2001)

Idź na studia

Informator o zawodach

 • Architektura — Magda Tytuła
 • Turystyka i rekreacja
 • Animator wol­nego czasu — opr. Violetta Baran
 • Filmoznawstwo — Ola Jóżwiak
 • Studiować modę — A. Wdowińska-Sawicka

Perspektywy. Miesięcznik edu­ka­cyjny, nr 12 gru­dzień 2004

www.perspektywy.pl

Idź na studia

 • Politologia czy sto­sunki — Magda Tytuła.
 • Ekonomia — raj dla lu­bią­cych wła­dzę i pie­nią­dze. — Magda Borowska?
 • Psychologia po (psy­cho) ana­li­zie. — Katarzyna Karapyta
 • Gender stu­dies ( me­cha­nizm płci) — opr. Krzysztof Kwiatkowski