Terminarze

Rok szkolny 2018–2019

Terminy po­sie­dzeń rad pedagogicznych

IX X XI XII I II
11 13 20 18 22 19
za­twier­dze­nie planu pracy szkoły szko­le­nie szko­le­nie kla­sy­fi­ka­cja uczniów
klas III LO
kla­sy­fi­ka­cja uczniów
klas GD i LO
pod­su­mo­wa­nie pracy szkoły w pierw­szym semestrze
III IV VI VI VIII VIII
26 16 17 25 27 30
szko­le­nie kla­sy­fi­ka­cja uczniów
klas III LO
kla­sy­fi­ka­cja uczniów
klas GD i LO
spra­woz­da­nia
ze­spo­łów zadaniowych
pod­su­mo­wa­nie pracy szkoły
w roku szkol­nym 2018/2019
za­twier­dze­nie kla­sy­fi­ka­cji rocz­nej uczniów

Terminy spo­tkań z rodzicami

IX X XI XII I II IV VI
11 - 20 - 22 - 16 4
wszyst­kie
klasy
- wszyst­kie
klasy
- wszyst­kie
klasy
- wszyst­kie
klasy
kon­sul­ta­cje dla
wszyst­kich
klas

Terminy fe­rii

  • Zimowa prze­rwa świą­teczna: 23 XII — 31 XII 2018 r.
  • Ferie zi­mowe: 28 I — 10 II 2019 r.
  • Wiosenna prze­rwa świą­teczna: 18 IV — 23 IV 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od pracy

  • 2 XI 2018 r. (pią­tek) — dzień wolny — od­pra­co­wany w so­botę 13 X 2018 r. rada szkoleniowa
  • 2 V 2019 r. (czwar­tek) — dzień wolny od za­jęć — od­pra­co­wany w so­botę 13 IV 2019 r. (Dzień Otwartych Drzwi)

Dodatkowe dni wolne od za­jęć dydaktycznych

  • 8 V 2019 r. (środa) – dzień wolny od za­jęć dy­dak­tycz­nych / eg­za­min ma­tu­ralny z j. angielskiego

Terminy kon­sul­ta­cji dla ro­dzi­ców
Aktualizacja: 05.12.2018

Plik: PDF
Rozmiar: 118KB