Terminarze

Terminy po­sie­dzeń rad pedagogicznych

IX X XI XII I II
13 14 22 20 31 7
za­twier­dze­nie planu pracy szkoły szko­le­nie szko­le­nie kla­sy­fi­ka­cja uczniów
klas III LO
kla­sy­fi­ka­cja uczniów
klas GD i LO
pod­su­mo­wa­nie pracy szkoły w pierw­szym semestrze
III IV VI VI VIII VIII
21 25 20 26 28 31
szko­le­nie kla­sy­fi­ka­cja uczniów
klas III LO
kla­sy­fi­ka­cja uczniów
klas GD i LO
spra­woz­da­nia
ze­spo­łów zadaniowych
pod­su­mo­wa­nie pracy szkoły
w roku szkol­nym 2016/2017
za­twier­dze­nie kla­sy­fi­ka­cji rocz­nej uczniów

Terminy spo­tkań z rodzicami

IX X XI XII I II IV VI
13 - 22 20 31 - 25 6
wszyst­kie
klasy
- wszyst­kie
klasy
klasy III LO oprócz klas III LO - wszyst­kie
klasy
wszyst­kie
klasy

Terminy wy­cie­czek i obo­zów szkolnych

Rodzaj wycieczki/obozu Termin Czas trwa­nia
Integracyjne 26 IX — 7 X 2–3 dni
Nagrody 26 IX — 7 X lub 9 — 19 V 1–5 dni
Edukacja re­gio­nalna 26 IX — 28 X 1 dzień
Zielone Szkoły 26 IX — 7 X 3–5 dni
Białe Szkoły 6 II — 10 II 3–5 dni
Obozy spor­towe 26 IX — 7 X
6 II — 10 II
3–5 dni
Obozy na­ukowe wg har­mo­no­gramu 3–5 dni
Obóz na­ukowy dla olimpijczyków - ok. 10 dni
Obozy ję­zy­kowe, mię­dzy­na­ro­dowa wy­miana młodzieży wg har­mo­no­gramu 5–10 dni

Terminy fe­rii

 • Zimowa prze­rwa świą­teczna: 23 XII 2016 — 31 XII 2016
 • Ferie zi­mowe: 13 II 2017 — 26 II 2017
 • Wiosenna prze­rwa świą­teczna: 13 IV 2017 — 18 IV 2017

Dodatkowe dni wolne od pracy

 • 31 X 2016 (po­nie­dzia­łek) — dzień wolny od za­jęć, dzień od­pra­co­wany w so­botę 22 X 2016
 • 2 V 2017 (wto­rek) — dzień wolny od za­jęć, dzień od­pra­co­wany w so­botę 8 IV 2017 (Dzień Otwartych Drzwi)

Dodatkowe dni wolne od za­jęć dydaktycznych

 • 14 X 2016 (pią­tek) — dzień wolny od za­jęć dy­dak­tycz­nych dla ca­łej szkoły, dzień szko­le­nio­wego po­sie­dze­nia RP, in­ter­nat nie pracuje
 • 21 IV 2017 (pią­tek) — dzień wolny od za­jęć dy­dak­tycz­nych dla klas Gimnazjum, klasy LO mają za­ję­cia — eg­za­min gim­na­zjalny z j. obcego
 • 8 V 2017 (po­nie­dzia­łek) — dzień wolny od za­jęć dy­dak­tycz­nych dla ca­łej szkoły, in­ter­nat pra­cuje nor­mal­nie – eg­za­min ma­tu­ralny z j. angielskiego

Harmonogram za­koń­cze­nia semestrów

I se­mestr

Klasy III LO
1 IX 2016 — 22 XII 2016
Pozostałe klasy
1 IX 2016 — 3 II 2017
Termin Zadanie Termin Zadanie
Do 2 XII 2016 Powiadomienie uczniów o pro­po­no­wa­nych oce­nach śródrocznych Do 13 I 2017 Powiadomienie uczniów o pro­po­no­wa­nych oce­nach śródrocznych
16 XII 2016 Wystawienie ocen śródrocznych 27 I 2017 Wystawienie ocen śródrocznych

II se­mestr

Klasy III LO
23 XII 2016 — 28 IV 2017
Pozostałe klasy
4 II 2017 — 23 VI 2017
Termin Zadanie Termin Zadanie
Do 7 IV 2017 Powiadomienie uczniów o pro­po­no­wa­nych oce­nach rocznych Do 2 VI 2017 Powiadomienie uczniów o pro­po­no­wa­nych oce­nach rocznych
21 IV 2017 Wystawienie ocen rocznych 6 VI 2017 Spotkania z ro­dzi­cami (prze­ka­za­nie in­for­ma­cji o pro­po­no­wa­nych ocenach)
    16 VI 2017 Wystawienie ocen rocznych
    19 VI 2017 Składanie po­dań o eg­za­miny poprawkowe
    23 VI 2017 Powiadomienie ro­dzi­ców o ter­mi­nach eg­za­mi­nów poprawkowych

Organizacja za­jęć w ostat­nim dniu przed Świę­tami Bożego Narodzenia

 • GD, LO — 6 lek­cja, 7 lek­cja — uro­czy­stość szkolna w auli; 8 lek­cja — spo­tka­nia wi­gi­lijne w klasach

Organizacja za­jęć w ostat­nim ty­go­dniu roku szkolnego

 • Poniedziałek (19 VI 2017) — za­ję­cia zgod­nie z planem
 • Wtorek (20 VI 2017) — kla­sy­fi­ka­cyjne po­sie­dze­nie Rady Pedagogicznej (GD, LO)
 • Środa (21 VI 2017) — fi­nał Ligi Klas GD (aula), roz­grywki spor­towe klas li­ce­al­nych w ra­mach Ligi Klas (Dzień Sportu)
 • Czwartek (22 VI 2017) — fi­nał Ligi Klas LO (aula), roz­grywki spor­towe klas gim­na­zjal­nych w ra­mach Ligi Klas (Dzień Sportu)
 • Piątek (23 VI 2017) — uro­czy­stość za­koń­cze­nia roku szkol­nego (LO — go­dzina 9.00, G49 — go­dzina 11.00).