Terminarze

Terminy po­sie­dzeń rad pedagogicznych

IX X XI XII I II
12 17 21 19 30 6
za­twier­dze­nie planu pracy szkoły szko­le­nie szko­le­nie kla­sy­fi­ka­cja uczniów
klas III LO
kla­sy­fi­ka­cja uczniów
klas GD i LO
pod­su­mo­wa­nie pracy szkoły w pierw­szym semestrze
III IV IV VI VI VIII
20 7 24 19 26 28 31
szko­le­nie szko­le­nie kla­sy­fi­ka­cja uczniów
klas III LO
kla­sy­fi­ka­cja uczniów
klas GD i LO
spra­woz­da­nia
ze­spo­łów zadaniowych
pod­su­mo­wa­nie pracy szkoły
w roku szkol­nym 2017/2018
za­twier­dze­nie kla­sy­fi­ka­cji rocz­nej uczniów

Terminy spo­tkań z rodzicami

IX X XI XII I II IV VI
12 - 21 - 30 - 24 5
wszyst­kie
klasy
- wszyst­kie
klasy
- wszyst­kie
klasy
- wszyst­kie
klasy
kon­sul­ta­cje dla
wszyst­kich
klas