Terminarze

Rok szkolny 2017–2018

Terminy po­sie­dzeń rad pedagogicznych

IX X XI XII I II
12 17 21 19 30 6
za­twier­dze­nie planu pracy szkoły szko­le­nie szko­le­nie kla­sy­fi­ka­cja uczniów
klas III LO
kla­sy­fi­ka­cja uczniów
klas GD i LO
pod­su­mo­wa­nie pracy szkoły w pierw­szym semestrze
III IV IV VI VI VIII
20 7 24 19 26 28 31
szko­le­nie szko­le­nie kla­sy­fi­ka­cja uczniów
klas III LO
kla­sy­fi­ka­cja uczniów
klas GD i LO
spra­woz­da­nia
ze­spo­łów zadaniowych
pod­su­mo­wa­nie pracy szkoły
w roku szkol­nym 2017/2018
za­twier­dze­nie kla­sy­fi­ka­cji rocz­nej uczniów

Terminy spo­tkań z rodzicami

IX X XI XII I II IV VI
12 - 21 - 30 - 24 5
wszyst­kie
klasy
- wszyst­kie
klasy
- wszyst­kie
klasy
- wszyst­kie
klasy
kon­sul­ta­cje dla
wszyst­kich
klas

Terminy fe­rii

  • Zimowa prze­rwa świą­teczna: 23 XII — 31 XII 2017 r.
  • Ferie zi­mowe: 15 — 26 I 2018 r.
  • Wiosenna prze­rwa świą­teczna: 29 III 2018 — 3 IV 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od pracy

  • 2 V 2017 (środa) — dzień wolny od za­jęć, dzień od­pra­co­wany w so­botę 21 IV 2018 r. (Dzień Otwartych Drzwi)

Dodatkowe dni wolne od za­jęć dydaktycznych

  • 20 IV 2018 (pią­tek) — dzień wolny od za­jęć dy­dak­tycz­nych dla klas II Gimnazjum, klasy LO mają za­ję­cia / eg­za­min gim­na­zjalny z j. obcego
  • 30 IV 2018 (po­nie­dzia­łek) – dzień wolny od za­jęć dy­dak­tycz­nych / rada szkoleniowa
  • 4 V 2018 (pią­tek) – dzień wolny od za­jęć dy­dak­tycz­nych / eg­za­min ma­tu­ralny z j. polskiego
  • 8 V 2018 (wto­rek) – dzień wolny od za­jęć dy­dak­tycz­nych / eg­za­min ma­tu­ralny z j. angielskiego