Ubezpieczenie 2016–2017

Ubezpieczenie uczniów
w Zespole Szkół nr 14 we Wrocławiu

Polisa nr: 651–16-00051

rok szkolny 2016/2017

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE „POLISA-ŻYCIE” S.A.
Siedziba i ad­res: ul. Mickiewicza 63, 01–625 Warszawa, tel.: 22 560–59-55 fax 22 869–85-80

Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS: 0000057533, NIP 525–10-01–382, REGON 011133445
ka­pi­tał za­kła­dowy 57 313 250,00 zł, w tym ka­pi­tał wpła­cony 53 519 787,50 zł

Informacje wstępne

Program Towarzystwa Ubezpieczeniowego Polisa Ży­cie S.A. sta­nowi atrak­cyjną formę ubez­pie­cze­nia gru­po­wego dzieci i mło­dzieży szkol­nej, od żłobka aż po szkoły wyż­sze. Nasza pro­po­zy­cja zo­stała oparta na do­głęb­nej ana­li­zie po­trzeb śro­do­wi­ska oświa­to­wego, su­ge­stiach zgła­sza­nych za­równo przez na­uczy­cieli jak i ro­dzi­ców ubez­pie­czo­nych uczniów. Szczególny na­cisk po­ło­ży­li­śmy na te ele­menty ochrony ubez­pie­cze­nio­wej, które są naj­istot­niej­sze z punktu wi­dze­nia spe­cy­fiki na­uki w szkole a także pod­czas czasu wol­nego od nauki.

Początek od­po­wie­dzial­no­ści Polisa Ży­cie S.A.

Nasza od­po­wie­dzial­ność w sto­sunku do ubez­pie­czo­nych uczniów roz­po­czyna się od dnia 1 wrze­śnia 2016 roku i trwa do 31 sierp­nia 2017 roku, pod wa­run­kiem zło­że­nia wnio­sku o za­war­cie umowy ubez­pie­cze­nia do dnia 31.08.2016r. (zgod­nie z tre­ścią art. 806 KC) i opła­ce­niu składki naj­póź­niej do 30 wrze­śnia 2016 roku.

Ubezpieczenie działa przez cały rok, 24 go­dziny na dobę za­równo w cza­sie po­bytu ucznia w szkole jak i poza nią. Ochroną ubez­pie­cze­niową ob­jęte są zda­rze­nia po­wstałe za­równo w kraju jak i poza jego gra­ni­cami. Ubezpieczenie obej­muje też na­stęp­stwa nie­szczę­śli­wych wy­pad­ków pod­czas wy­cie­czek szkolnych.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Umowa za­warta jest w for­mie imien­nej na pod­sta­wie wy­kazu przy­stę­pu­ją­cych do ubez­pie­cze­nia uczniów oraz wnio­sku o za­war­cie umowy ubezpieczenia.

Zakres ubez­pie­cze­nia

Towarzystwo Ubezpieczeń Polisa Ży­cie S.A. za­pew­nia wy­płatę świad­cze­nia w przy­padku zaj­ścia na­stę­pu­ją­cych zdarzeń:

 1. Śmierć Ubezpieczonego z in­nej przy­czyny niż nie­szczę­śliwy wy­pa­dek, np. błąd w sztuce lekarskiej.
 2. Śmierć Ubezpieczonego w wy­niku nie­szczę­śli­wego wy­padku obej­muje wszyst­kie na­głe zda­rze­nia nie­za­leżne od woli ubez­pie­czo­nego wy­wo­łane przy­czyną zewnętrzną.
 3. Trwały uszczer­bek na zdro­wiu Ubezpieczonego w wy­niku nie­szczę­śli­wego wy­padku — stawka za każdy 1% po­wsta­łego trwa­łego uszczerbku na zdro­wiu; zła­ma­nia, zwich­nię­cia, opa­rze­nia, odmrożenia.
 4. Trwały uszczer­bek na zdro­wiu Ubezpieczonego w wy­niku nie­szczę­śli­wego wy­padku ko­mu­ni­ka­cyj­nego — stawka za każdy 1% po­wsta­łego trwa­łego uszczerbku na zdrowiu.
 5. Poważne za­cho­ro­wa­nie Ubezpieczonego: no­wo­twór zło­śliwy, za­wał serca, udar mó­zgu, nie­wy­dol­ność ne­rek, za­bieg na na­czy­niach wień­co­wych, trans­plan­ta­cja jed­nego z głów­nych na­rzą­dów, cięż­kie opa­rze­nia (III stop­nia), śpiączka, cho­roba Creuutzfeldta-Jakoba;
  w przy­padku pa­kietu roz­sze­rzo­nego do­dat­kowo:
  Wszczepienie sztucz­nej za­stawki serca, utrata wzroku, utrata słu­chu, utrata mowy, klesz­czowe za­pa­le­nie opon mó­zgo­wych i mó­zgu, bo­le­rioza, wi­ru­sowe za­pa­le­nie wą­troby typu B bę­dące wy­ni­kiem trans­fu­zji lub dia­lizy, za­ka­że­nie wi­ru­sem HIV bę­dące wy­ni­kiem trans­fu­zji lub dia­lizy, sepsa vs po­socz­nica, wście­kli­zna, tę­żec, bą­blo­wiec mózgu.
 6. Pobyt Ubezpieczonego w szpi­talu w wy­niku nie­szczę­śli­wego wy­padku, mi­ni­mum 72h li­czone od go­dziny 0:00 (doba ze­ga­rowa) ra­zem do 90 dni w roku.
 7. Pobyt Ubezpieczonego na OIOM w wy­niku nie­szczę­śli­wego wypadku.
 8. Zatrucie ubez­pie­czo­nego ga­zami (skut­ku­jący po­by­tem w szpi­talu mi­ni­mum jedną dobę) z utratą przy­tom­no­ści bądź bez (pa­kiet rozszerzony).
 9. Lekkie ob­ra­że­nia ciała (in­ter­wen­cja le­kar­ska + jedna wi­zyta kon­tro­lna) z wy­łą­cze­niem in­ter­wen­cji sto­ma­to­lo­gicz­nej (pa­kiet rozszerzony).
 10. Zwrot kosz­tów le­cze­nia po­zo­sta­ją­cych w związku z nie­szczę­śli­wym wy­pad­kiem, wi­zyta le­ka­rza, do­star­cze­nie le­ków, trans­port do i z pla­cówki me­dycz­nej, or­ga­ni­za­cja pry­wat­nych lek­cji w przy­padku gdy uczeń nie może uczęsz­czać na zajęcia.
 11. Rehabilitacja — kon­ty­nu­acja le­cze­nia szpi­tal­nego pro­wa­dzona ca­ło­do­bowo trwa­jąca mi­ni­mum 14dni w pla­cówce medycznej.

Obsługa i wy­płata świadczeń

Obsługa świad­czeń łą­czy w so­bie mak­sy­malne uprosz­cze­nie pro­ce­dur oraz nie­wąt­pliwą wy­godę dla po­szko­do­wa­nych i ich ro­dzi­ców. Wszystkie for­mal­no­ści za­ła­twiane są w szkole. Do wy­peł­nio­nego zgło­sze­nia rosz­cze­nia opa­trzo­nego pie­czątką z nu­me­rem po­lisy (za­wiera wszyst­kie nie­zbędne in­for­ma­cje do­ty­czące do­ku­men­ta­cji zda­rze­nia) na­leży do­łą­czyć kse­ro­ko­pię peł­nej do­ku­men­ta­cji medycznej-powypadkowej oraz ksero do­ku­mentu stwier­dza­ją­cego toż­sa­mość osoby upraw­nio­nej do ode­bra­nia świad­cze­nia (w przy­padku roz­bież­nych na­zwisk ubez­pie­czo­nego i osoby upraw­nio­nej do ode­bra­nia świad­cze­nia także ksero z od­pisu aktu uro­dze­nia ucznia) i do­star­czyć do se­kre­ta­riatu szkoły lub prze­słać li­stem po­le­co­nym na ad­res:
Polisa Ży­cie S.A. ul. Ozimska 48, 45–368 Opole.

Kontakt

W celu uzy­ska­nia do­dat­ko­wych in­for­ma­cji w za­kre­sie pro­ce­dury zgła­sza­nia i li­kwi­da­cji szkód pro­simy o kon­takt od po­nie­działku do piątku w go­dzi­nach 8:00 — 16:00 pod nu­me­rem:
602 631 296 Teresa Piętkowska Pośrednictwo ubez­pie­cze­niowe (ob­sługa po­lis i świadczeń)

Szczegółowe wa­runki umowy do­stępne są w szkole u dy­rek­tora, u osoby pro­wa­dzą­cej ubez­pie­cze­nie w szkole oraz w fir­mie ubez­pie­cze­nio­wej Polisa S.A. lub u po­śred­nika Teresa Piętkowska 602 631 296

Formularz zgło­sze­nia roszczenia

Plik: PDF
Rozmiar: 260KB

 

Załącznik do zgłoszenia

Plik: PDF
Rozmiar: 122KB

 

Ogólne wa­runki ubez­pie­cze­nia OWU

Plik: PDF
Rozmiar: 0,9MB

 

Pakiet usług as­si­stance — regulamin

Plik: PDF
Rozmiar: 314kB