Zastępstwa

Zastępstwa będą pu­bli­ko­wane na stro­nie szkoły oraz w dzien­niku elek­tro­nicz­nym Librus (ucznio­wie klas pierw­szych i ich ro­dzice otrzy­mają lo­giny i ha­sła do­stępu 9 wrze­śnia 2014 r.). Zastępstwa znajdą się rów­nież na ta­blicy ogło­szeń w holu szkoły.

Zastępstwa w dniu 2 wrze­śnia, wtorek
MARIA CZAPLIŃSKA
lek­cja opis za­stępca uwagi
3 2 M(1) — WYCHOWANIE FIZYCZNE, sa5 MACIEJ MIROSŁAW
4 3 M(1) — WYCHOWANIE FIZYCZNE, sa5 MACIEJ MIROSŁAW
7 sek­cje spor­towe kl3 LO dz — Sekcje spor­towe, sa5 BOGUSŁAW WILK
8 sek­cje spor­towe kl3 LO dz — Sekcje spor­towe, sa5 BOGUSŁAW WILK
PRZEMYSŁAW LUDTKE
lek­cja opis za­stępca uwagi
5 1 A(1) — WYCHOWANIE FIZYCZNE, sa2 JOANNA MAMOTIUK złą­cze­nie grup
7 sek­cje spor­towe kl3 LO dz — Złączenie grup
8 sek­cje spor­towe kl3 LO dz — Złączenie grup
ANNA MALINOWSKA
lek­cja opis za­stępca uwagi
1 1 E(1) — Uczniowie przy­cho­dzą później
2 2 F — Okienko dla uczniów
3 1 A(1) — CHEMIA, 017 MARTA OLECH złą­cze­nie grup
5 2 C(2) — CHEMIA, 017 GRZEGORZ SŁABOŃ
6 2 C(2) — CHEMIA, 017 GRZEGORZ SŁABOŃ
7 1 B(1) — Uczniowie zwol­nieni do domu
KAROLINA OSTASZEWSKA-HERHA
lek­cja opis za­stępca uwagi
1 nie­miecki klas 3 G49 — Uczniowie przy­cho­dzą później
2 nie­miecki klas 2 G49 — Uczniowie przy­cho­dzą później
5 nie­miecki 1 chłopcy LO — JEZYK NIEMIECKI, 009 ALICJA DOERINGER-KRYGIER
6 nie­miecki 1 dziew­częta LO — JEZYK NIEMIECKI, 009 MONIKA PIECHOWICZ
7 nie­miecki 3 chłopcy LO — Uczniowie zwol­nieni do domu
8 nie­miecki 3 chłopcy LO — Uczniowie zwol­nieni do domu
LESZEK ZDZIEBŁO
lek­cja opis za­stępca uwagi
6 1 B(2) — WYCHOWANIE FIZYCZNE, sa6 ARTUR PEŁKA złą­cze­nie grup
7 sek­cje spor­towe kl3 LO dz — Złączenie grup
8 sek­cje spor­towe kl3 LO dz — Złączenie grup