DSnRU

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV jest człon­kiem za­ło­ży­cie­lem Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych. W tym dziale opi­sa­li­śmy sta­tu­towe cele dzia­łal­no­ści sto­wa­rzy­sze­nia i dzia­ła­nia po­dej­mo­wane przez jego członków.

Więcej in­for­ma­cji znaj­dziesz w menu z le­wej strony.

Dlaczego po­wstało Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych?

Motywem po­wsta­nia Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych jest prze­ko­na­nie, że ta­lent trzeba pie­lę­gno­wać. Wszelkie pre­dys­po­zy­cje i uzdol­nie­nia wy­cho­dzące po­nad prze­cięt­ność są zna­czą­cym spo­łecz­nie ka­pi­ta­łem, który nie po­wi­nien zo­stać zmar­no­wany. Warto wy­ła­wiać w pro­ce­sie edu­ka­cyj­nym uzdol­nio­nych uczniów i na­uczy­cieli, a po­tem trosz­czyć się o ich wła­ściwy roz­wój, dba­jąc o wa­runki na­uki i pracy. Następnie — w ko­lej­nym eta­pie — warto pro­mo­wać, czyli upo­wszech­niać naj­lep­sze po­my­sły i pro­jekty, słu­żące po­mna­ża­niu ka­pi­tału zdol­no­ści i okre­śla­niu no­wych per­spek­tyw, po to, by in­spi­ro­wać in­nych do zwięk­szo­nego wy­siłku umy­sło­wego. Animatorom Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych bli­skie jest za­ło­że­nie, że elita in­te­lek­tu­alna każ­dego spo­łe­czeń­stwa składa się z jed­no­stek uzdol­nio­nych, twór­czych, sło­wem ta­kich, które są droż­dżami po­stępu. W tym także po­stępu pe­da­go­gicz­nego. Chodzi o to, aby nie gu­bić na żad­nym eta­pie szkol­nej edu­ka­cji jed­no­stek wy­róż­nia­ją­cych się wśród uczniów oraz wśród na­uczy­cieli. Przy czym — oba po­ten­cjały — zbio­rowy i in­dy­wi­du­alny są jed­na­kowo cenne. Stowarzyszenie bę­dzie na­gra­dzało i lan­so­wało wy­bi­ja­ją­cych się uczniów i na­uczy­cieli. Równomierny roz­wój — w aspek­cie po­znaw­czym, spo­łecz­nym, emo­cjo­nal­nym i mo­ral­nym — jed­no­stek i grup jest fun­da­men­tem zbu­do­wa­nia kli­matu przy­ja­znego uzdol­nio­nym jed­nost­kom i zbio­ro­wo­ściom szkol­nym na ca­łym Dolnym Ślą­sku. Regionalny cha­rak­ter Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych wy­raża się w dą­że­niu do współ­pracy przede wszyst­kim mię­dzy szko­łami, na­uczy­cie­lami, or­ga­ni­za­cjami spo­łecz­nymi, dzia­ła­ją­cymi na rzecz uzdol­nio­nych, ale także mię­dzy in­sty­tu­cjami pu­blicz­nymi, jed­nost­kami sa­mo­rządu te­ry­to­rial­nego i wszyst­kimi, któ­rzy chcą chro­nić, po­ma­gać mo­ral­nie i fi­nan­sowo uzdol­nio­nym, wspie­rać ich szkolną oraz ży­ciową ak­tyw­ność, dla do­bra wspólnego.