Dokumenty

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Poniżej znaj­dują się naj­waż­niej­sze do­ku­menty za­ło­ży­ciel­skie na­szego Stowarzyszenia.

Statut Stowarzyszenia
Przeczytaj przed przy­stą­pie­niem do DSNRU

Plik: PDF
Rozmiar: 81KB

 

Deklaracja człon­kow­ska in­dy­wi­du­alna
Jeśli chcesz przy­stą­pić do DSNRU

Plik: PDF
Rozmiar: 46KB

 

Deklaracja człon­kow­ska szkoły
Jeśli do DSNRU chce przy­stą­pić Twoja szkoła

Plik: PDF
Rozmiar: 46KB

 

Regulamin Walnego Zgromadzenia
Jeśli chcesz wie­dzieć więcej…

Plik: PDF
Rozmiar: 45KB

 

Regulamin Zarządu
Jeśli chcesz wie­dzieć więcej…

Plik: PDF
Rozmiar: 41KB