O Stowarzyszeniu

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Cele dzia­łal­no­ści Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych

 • Opieka nad uzdol­nio­nymi uczniami oraz wspie­ra­nie ich rozwoju.
 • Tworzenie kli­matu i wa­run­ków sprzy­ja­ją­cych po­głę­bia­niu i do­sko­na­le­niu uzdolnień.
 • Upowszechnianie do­robku szkół i na­uczy­cieli na rzecz uzdol­nio­nych oraz pro­mo­wa­nie uzdol­nio­nych uczniów i nauczycieli.
 • Nagradzanie uzdol­nio­nych uczniów i na­uczy­cieli, w tym rów­nież w dro­dze fun­do­wa­nia stypendiów.
 • Tworzenie in­sty­tu­cjo­nal­nych form współ­pracy i wy­miany do­świad­czeń po­mię­dzy śro­do­wi­skami edu­ka­cyj­nymi miast, mia­ste­czek i wsi wo­je­wódz­twa dol­no­ślą­skiego, po­mię­dzy dy­rek­to­rami, na­uczy­cie­lami, uczniami i ro­dzi­cami sto­wa­rzy­szo­nych szkół, w celu sku­tecz­nego dia­gno­zo­wa­nia, wspo­ma­ga­nia i roz­woju uczniów zdol­nych o spe­cjal­nych po­trze­bach edu­ka­cyj­nych w li­ce­ach, gim­na­zjach i szko­łach pod­sta­wo­wych wo­je­wódz­twa dolnośląskiego.
 • Upowszechnianie wśród człon­ków Stowarzyszenia, a także po­zo­sta­łych szkół w re­gio­nie, idei no­wa­tor­stwa pedagogicznego.
 • Pobudzanie na­uczy­cieli, pe­da­go­gów i psy­cho­lo­gów szkol­nych do twór­czej, za­an­ga­żo­wa­nej pracy, do cią­głego do­sko­na­le­nia za­wo­do­wego w celu pod­no­sze­nia rangi i po­zy­cji spo­łecz­nej szkoły i nauczyciela.
 • Wzmacnianie pod­staw organizacyjno-ekonomicznych i praw­nych dla po­żą­da­nych ini­cja­tyw oświa­to­wych i sa­mo­rzą­do­wych na rzecz po­prawy wa­run­ków roz­woju dzieci i mło­dzieży wy­bit­nie uzdol­nio­nej i na­uczy­cieli, a w szczególności:
  • pro­jek­to­wa­nie i wdra­ża­nie zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych pro­gra­mów na­ucza­nia i wy­cho­wa­nia oraz samodoskonalenia,
  • two­rze­nie szkół i klas au­tor­skich z do­sto­so­waną do po­trzeb uczniów or­ga­ni­za­cją dy­dak­tyczną i wychowawczą,
  • wy­pra­co­wa­nie sku­tecz­nych me­tod do­sko­na­le­nia za­wo­do­wego na­uczy­cieli i form współ­pracy z in­nymi na­uczy­cie­lami w kraju za granicą,
  • gro­ma­dze­nie i upo­wszech­nia­nie wie­dzy o pracy wy­bit­nych na­uczy­cieli, uczniów i szkół, re­ali­zo­wa­nych pro­gra­mach ad­re­so­wa­nych do uzdol­nio­nych, no­wa­tor­skich pro­jek­tach i przedsięwzięciach,
  • pro­wa­dze­nie ewa­lu­acji dzia­łań i upo­wszech­nia­nie do­robku w pu­bli­ka­cjach i wy­daw­nic­twach wła­snych oraz zewnętrznych.

Zadania, ja­kie sta­wia przed sobą Stowarzyszenie

 • Stałe do­cie­ra­nie, po­przez dy­na­miczną po­li­tykę in­for­ma­cyjną, do de­cy­den­tów oświa­to­wych i sa­mo­rzą­do­wych, do szkół, rad ro­dzi­ców, fun­da­cji i sto­wa­rzy­szeń z pro­po­zy­cjami współ­pracy i wspar­cia w re­ali­za­cji przy­ję­tych za­dań statutowych.
 • Upowszechnianie li­te­ra­tury, pu­bli­ka­cji, opra­co­wań, uka­zu­ją­cych naj­lep­sze roz­wią­za­nia kra­jowe i za­gra­niczne, przy­no­szące po­zy­tywne re­zul­taty w kształ­ce­niu i wy­cho­wa­niu oraz do­sko­na­le­niu uzdolnionych.
 • Wspieranie i za­chę­ca­nie na­uczy­cieli, szcze­gól­nie mło­dych, do ko­rzy­sta­nia z kon­sul­ta­cji i spo­tkań z ?mi­strzami? pracy z uczniami uzdol­nio­nymi — w za­kre­sie me­tod pracy, pro­gra­mów dy­dak­tycz­nych, do­bie­ra­nych tre­ści, literatury.
 • Wspieranie uczniów li­ceów, gim­na­zjów i szkół pod­sta­wo­wych pre­fe­ru­ją­cych sa­mo­dzielne zdo­by­wa­nie wie­dzy, pro­wa­dzą­cych ob­ser­wa­cje i eks­pe­ry­menty, przy­go­to­wu­ją­cych się do kon­kur­sów i olim­piad przed­mio­to­wych, po­dej­mu­ją­cych ważne spo­łecz­nie dzia­ła­nia, któ­rzy łą­czą na­ukę w szkole pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum lub w gim­na­zjum i li­ceum, li­ceum i uczelni wyż­szej w re­ali­za­cji po­dej­mo­wa­nych za­dań oraz wy­róż­niają się ak­tyw­no­ścią na rzecz uzdol­nio­nych kolegów.
 • Zachęcanie uczniów prze­ja­wia­ją­cych pa­sje po­znaw­cze, spo­łeczne i umie­jęt­no­ści or­ga­ni­za­cyjne do pracy w pro­wa­dzo­nych przez Stowarzyszenie ko­łach za­in­te­re­so­wań, do udziału w Małych Olimpiadach Przedmiotowych, do uczest­nic­twa w obo­zach na­uko­wych, na­sta­wio­nych na do­sko­na­le­nie me­ry­to­ryczne, do­sko­na­le­nie me­to­dyczne i wspar­cie w roz­woju emocjonalnym.
 • Inicjowanie kon­fe­ren­cji szko­le­nio­wych i me­to­dycz­nych, se­mi­na­riów, fo­rum wy­miany do­świad­czeń, warsz­ta­tów or­ga­ni­zo­wa­nych we współ­pracy z uczel­niami wyż­szymi, sa­mo­rzą­dami, fun­da­cjami i in­nymi sto­wa­rzy­sze­niami w celu po­pu­la­ry­zo­wa­nia i roz­woju me­tod i form opieki nad dziećmi i mło­dzieżą uzdol­nioną a także uczniami sła­bymi, któ­rym mło­dzież uzdol­niona ob­jęta opieką i wspar­ciem Stowarzyszenia może słu­żyć pomocą.
 • Upowszechnianie efek­tów dzia­łań po­dej­mo­wa­nych przez Stowarzyszenie poprzez:
  • ba­da­nie wy­ni­ków na­ucza­nia: ana­li­zo­wa­nie osią­gnięć uczniów w olim­pia­dach i kon­kur­sach przed­mio­to­wych, a także po­stę­pów czy­nio­nych przez uczniów sła­bych, ma­ją­cych trud­no­ści z opa­no­wy­wa­niem tre­ści przed­mio­to­wych, spra­wia­ją­cych nie­kiedy kło­poty wy­cho­waw­cze po to, aby zdo­pin­go­wać ich — na miarę ich moż­li­wo­ści — do zwięk­szo­nego wy­siłku szkolnego,
  • udział uczniów i na­uczy­cieli w obo­zach na­uko­wych, a także w in­nych for­mach kursowo-szkoleniowych or­ga­ni­zo­wa­nych przez wo­je­wódz­kie i ogól­no­kra­jowe sto­wa­rzy­sze­nia, Towarzystwo Szkół Twórczych, Stowarzyszenie Szkół Aktywnych, Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich,
  • pro­wa­dze­nie szko­leń o te­ma­tyce oświa­to­wej dla na­uczy­cieli i dyrektorów.