Zaproszenie

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Zapraszamy Państwa do pod­ję­cia dzia­łań w ra­mach sto­wa­rzy­sze­nia DSNRU.

Nasze za­pro­sze­nie kie­ru­jemy do wszyst­kich na­uczy­cieli i dy­rek­to­rów szkół z Dolnego Śląska.

Kto może wstą­pić do Stowarzyszenia DSNRU?

  • na­uczy­ciele Dolnośląskich szkół gim­na­zjal­nych i ponadgimnazjalnych.
  • Dyrektorzy Szkół Dolnego Śląska.
  • szkoły gim­na­zjalne i po­nad­gim­na­zjalne Dolnego Śląska.

Jak zo­stać człon­kiem Stowarzyszenia?

  • w pierw­szej ko­lej­no­ści na­leży za­po­znać się z do­ku­men­ta­cją (sta­tut, regulaminy),
  • wy­peł­nić de­kla­ra­cję człon­kow­ską in­dy­wi­du­alną lub szkoły,
  • prze­słać wy­peł­nioną de­kla­ra­cję na ad­res DSNRU,
  • opła­cić składkę człon­kow­ską (na­uczy­ciele 5 PLN/mies., szkoły 30 PLN/mies.).

Wszystkie do­ku­menty do­stępne są na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej.

Serdecznie za­pra­szamy.