Absolwenci LO XIV wśród laureatów projektu „Matura na 100%”

Absolwenci LO XIV z klasy 3E, Martyna Cisakowska i Bartosz Szyler zo­stali lau­re­atami IV edy­cji ogól­no­pol­skiego kon­kursu „Matura na 100 pro­cent”, or­ga­ni­zo­wa­nego przez fun­da­cję „Zawsze warto” oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną. Nasi ucznio­wie zna­leźli się w gru­pie 25 ab­sol­wen­tów, któ­rzy uzy­skali naj­lep­sze wy­niki eg­za­minu ma­tu­ral­nego w Polsce.  Laureatów wy­ło­niono spo­śród 258 030  te­go­rocz­nych maturzystów.

Serdecznie gra­tu­lu­jemy ogrom­nego sukcesu!

Matura na 100 procent