Stypendium „Świat dla Młodych”

Z wielką przy­jem­no­ścią in­for­mu­jemy, że Jan Wiącek, uczeń klasy 2K Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół nr 14 we Wrocławiu, otrzy­mał sty­pen­dium „Świat dla Młodych” w roku szkol­nym 2016/2017.

Fundatorem sty­pen­dium jest wro­cław­skie biuro tłu­ma­czeń spe­cja­li­stycz­nych Centrum Lokalizacji CM. Stypendium jest skie­ro­wane do uczniów dol­no­ślą­skich szkół gim­na­zjal­nych i po­nad­gim­na­zjal­nych, wy­ka­zu­ją­cych szcze­gólne zdol­no­ści w na­uce ję­zy­ków ob­cych oraz po­sia­da­ją­cych po­nad­prze­ciętne osią­gnię­cia w tej dziedzinie.

Jan Wiącek zo­stał wy­brany z grona wielu kan­dy­da­tów, ubie­ga­ją­cych się w tym roku o sty­pen­dium „Świat dla Młodych”.

Serdecznie gra­tu­lu­jemy i ży­czymy dal­szych sukcesów!

sdm