Wyniki egzaminów maturalnych 2017

Wyniki eg­za­mi­nów ma­tu­ral­nych będą do­stępne w Serwisie Informacyjnym Maturzysty od 30 czerwca 2017 r. (pią­tek). Loginy i ha­sła zo­stały prze­ka­zane zda­ją­cym w dniu ich pierw­szego egzaminu.

W tym sa­mym dniu OKE prze­każe szko­łom świa­dec­twa doj­rza­ło­ści, które bę­dzie można ode­brać oso­bi­ście u wy­cho­wawcy klasy w godz. 10:00 — 12:00. Nieodebrane w tym cza­sie świa­dec­twa zo­staną prze­ka­zane do se­kre­ta­riatu, gdzie można je ode­brać w godz. 8:00–15:00.