Oferta pracy dla nauczyciela matematyki

Zespół Szkół Nr 14 we Wrocławiu za­trudni na­uczy­ciela ma­te­ma­tyki z upraw­nie­niami do na­ucza­nia dwu­ję­zycz­nego w ję­zyku angielskim.