Projekt „Uzdolnieni matematycznie”

Projekt „Uzdolnieni ma­te­ma­tycz­nie” jest w tym roku szkol­nym ad­re­so­wany do uczniów klas szó­stych i siód­mych szkół pod­sta­wo­wych. Zainteresowanych za­pra­szamy na test kwa­li­fi­ka­cyjny, który od­bę­dzie się 18 wrze­śnia 2017 r. (po­nie­dzia­łek) o godz. 16:00. Zajęcia dla za­kwa­li­fi­ko­wa­nych od­by­wać się będą rów­nież w poniedziałki.