Przekazanie wyników sprawdzianu kompetencji językowych

Przekazywanie wy­ni­ków spraw­dzianu kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych kan­dy­da­tom do klas dwu­ję­zycz­nych lub ich ro­dzi­com roz­pocz­nie się 29 maja 2018 r. (wto­rek) o godz. 9:00 w gab. 205 (se­kre­ta­riat uczniowski).