Ranking „Perspektyw” 2019

LO XIV na 6. miej­scu w Ogólnopolskim Rankingu Liceów „Perspektyw”, a także na 6. miej­scu w Rankingu Szkół Olimpijskich i w Rankingu Maturalnym. Powrót na 1. miej­sce w wo­je­wódz­twie dolnośląskim!

W uro­czy­sto­ści ogło­sze­nia wy­ni­ków wzięli udział: wi­ce­pre­zy­dent Wrocławia, Renata Granowska, przed­sta­wi­ciel Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Łu­kasz Wójcik, wi­ce­dy­rek­tor Anna Maćkowskaprof. Andrzej Gościej oraz Wojciech Pawłowski — lau­reat XLIV Olimpiady Geograficznej i Natalia Rogowicz Garay — fi­na­listka XVI Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.

Gratulujemy olim­pij­czy­kom i ma­tu­rzy­stom oraz ich opie­ku­nom naukowym!

Zdjęcia: Andrzej Gościej