Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Drodzy gim­na­zja­li­ści i ósmo­kla­si­ści! Już nie­długo roz­pocz­nie się re­kru­ta­cja do li­ceów ogól­no­kształ­cą­cych. W na­szej szkole otwie­rają się dla Was po­dwójne moż­li­wo­ści: w roku szkol­nym 2019/2020 po­wsta­nie aż sześć klas trzy­let­niego li­ceum (dla kan­dy­da­tów po gim­na­zjum) i sześć klas czte­ro­let­niego li­ceum (dla kan­dy­da­tów po szkole pod­sta­wo­wej). Zapraszamy wszyst­kich, któ­rzy chcą się kształ­cić w kla­sach pod pa­tro­na­tem Uniwersytetu Wrocławskiego: matematyczno-fizycznej, che­micz­nej oraz dwu­ję­zycz­nej (praw­nej lub eko­no­micz­nej). Więcej in­for­ma­cji znaj­dzie­cie na stro­nie dla kan­dy­da­tów po gim­na­zjum oraz na stro­nie dla kan­dy­da­tów po szkole podstawowej.

Jesteś ab­sol­wen­tem szkoły pod­sta­wo­wej i chcesz opa­no­wać ję­zyk an­giel­ski w stop­niu umoż­li­wia­ją­cym kon­ty­nu­owa­nie na­uki w kla­sie dwu­ję­zycz­nej? Zdecydujesz się po­świę­cić na to rok? Zapraszamy do klasy wstęp­nej, w któ­rej pod kie­run­kiem do­sko­na­łych an­gli­stów bę­dziesz się uczył ję­zyka an­giel­skiego 18 go­dzin ty­go­dniowo (w pla­nie lek­cji są po­nadto 2 go­dziny ję­zyka pol­skiego, 2 go­dziny ma­te­ma­tyki, 3 go­dziny wy­cho­wa­nia fi­zycz­nego i za­ję­cia z wy­cho­wawcą). Po ukoń­cze­niu klasy wstęp­nej do­sta­niesz się bez dal­szej re­kru­ta­cji do wy­bra­nej klasy pierw­szej dwu­ję­zycz­nej w na­szej szkole!

Do dys­po­zy­cji wszyst­kich uczniów oprócz am­bit­nych nauczycieli-pasjonatów po­zo­staje rów­nież cią­gle udo­sko­na­lana baza dy­dak­tyczna i spor­towa: la­bo­ra­to­rium che­miczne, bio­lo­giczne, fi­zyczne, ba­sen, lo­do­wi­sko (po se­zo­nie — rol­ko­wi­sko), si­łow­nia, peł­no­wy­mia­rowe bo­isko pił­kar­skie, bo­isko tar­ta­nowe, sala bi­lar­dowa, sala do gry w bry­dża spor­to­wego. Zapraszamy na wir­tu­alny spa­cer po szkole, a już w so­botę, 13 kwiet­nia — na Dzień Otwartych Drzwi!