Stypendia Ministra Edukacji Narodowej

Z dumą in­for­mu­jemy, że sty­pen­dium Ministra Edukacji Narodowej za szcze­gólne osią­gnię­cia na­ukowe otrzy­mał uczeń klasy 3E, Bartosz Szyler oraz ab­sol­wenci LO XIV:

Dominik Dworniczak

Agnieszka Dudek

Aleksandra Hołownia

Jarosław Kwiecień

Jan Mirkiewicz

Gratulujemy!