Stypendium Funduszu Stypendialnego Talenty

Poszukujemy osób wy­jąt­ko­wych, które mają pa­sję, ta­lent, po­parte do­tych­cza­so­wymi suk­ce­sami i po­szu­kują moż­li­wo­ści wspar­cia w dal­szym roz­woju. Ważne jest dla nas, by były to osoby ak­tywne spo­łecz­nie, które po­tra­fią się dzie­lić swo­imi talentami.

Wszystkie szcze­gó­łowe in­for­ma­cje do­stępne są na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej. Wnioski o sty­pen­dia przyj­mu­jemy do dnia 30 czerwca br.

Stypendium Funduszu Stypendialnego Talenty