Stypendium im. M. Łukasiewicza — lista potencjalnych stypendystów

Lista ran­kin­gowa po­ten­cjal­nych Stypendystów pro­gramu sty­pen­dial­nego im. Mariusza Łukasiewicza:

 1. Ła­goda Szymon
 2. Śmi­doda Antoni
 3. Krajewski Mateusz
 4. Biesiadecki Łu­kasz
 5. Fica Michał
 6. Pawłowski Wojciech
 7. Sadowski Karol
 8. Ploch Weronika
 9. Parszuto Ewa
 10. Żyto Aleksandra
 11. Tomalik Tomasz
 12. Jasiak Adam
 13. Dudkiewicz Igor
 14. Gieroba Mateusz
 15. Słonińska Magdalena
 16. Filończyk Maria
 17. Andrasz Aleksandra
 18. Fuks Marta
 19. Kończak Julia
 20. Olejnik Jakub
 21. Walkowiak Witold
 22. Stępień Patryk
 23. Ludwig Katarzyna
 24. Rózga Maria
 25. Mikucki Jakub
 26. Gil Adam
 27. Sokołowski Wawrzyniec
 28. Połeć Marcelina
 29. Balwicki Mikołaj
 30. Zając Katarzyna
 31. Pytlak Bartosz
 32. Bularz Weronika
 33. Ćwi­kła Bartłomiej
 34. Osiecki Jonasz
 35. Kowalik Zofia
 36. Stankowiak Zuzanna
 37. Kornicki Maciej
 38. Szukała Dawid
 39. Tasarz Kamil
 40. Pawlak Dominik
 41. Pisklak Szymon
 42. Kopystiański Jakub
 43. Tomaszewski Mateusz
 44. Struski Denis
 45. Chudzik Klaudia
 46. Wierzbicka Katarzyna
 47. Midera Julia

Gratulujemy!

Przypominamy, że zgod­nie z re­gu­la­mi­nem wa­run­kiem przy­zna­nia Stypendium jest przy­ję­cie do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV. Każdy z kan­dy­da­tów musi więc za­dbać o do­peł­nie­nie czyn­no­ści zwią­za­nych z rekrutacją.

Stypendium przy­zna­wane jest uczniom zaj­mu­ją­cym pierw­sze 30 miejsc na li­ście ran­kin­go­wej. W przy­padku nie­pod­ję­cia na­uki w Liceum któ­re­go­kol­wiek z uczniów zaj­mu­ją­cych pierw­sze 30 miejsc na li­ście ran­kin­go­wej Stypendium przy­zna­wane jest ko­lej­nym uczniom z li­sty. Ostateczna li­sta Stypendystów ogło­szona zo­sta­nie na stro­nie in­ter­ne­to­wej Liceum w ostat­nim ty­go­dniu sierp­nia 2017 roku.