Świadectwa dojrzałości

Świa­dec­twa doj­rza­ło­ści bę­dzie można od­bie­rać w czwar­tek, 4 lipca od godz. 11:00 w na­stę­pu­ją­cych salach:

ab­sol­wenci klasy 3A — - sala 303

ab­sol­wenci klasy 3B — sala 304

ab­sol­wenci klasy 3C — sala 208

ab­sol­wenci klasy 3D — sala 210

ab­sol­wenci klasy 3E — sala 204

ab­sol­wenci klasy 3F — sala 203

Nieodebrane świa­dec­twa po godz. 12:00 zo­staną prze­ka­zane do se­kre­ta­riatu, gdzie bę­dzie je można ode­brać każ­dego ro­bo­czego dnia w godz. 8:00 — 16:00.

Wyniki in­dy­wi­du­alne będą udo­stęp­niane w ser­wi­sie zda­ją­cego 4 lipca br. po­mię­dzy go­dziną 8:00 a 10:00. Logowanie do ser­wisu od­bywa się za po­mocą lo­ginu i ha­sła, które zda­jący otrzy­mali w szkole.