Terminarz tygodniowy

Z po­wodu strajku na­uczy­cieli szkoła pro­wa­dzi wy­łącz­nie za­ję­cia opiekuńcze.